سلام سیم؛

سلام سیم؛ تخصصی ترین مرجع خرید و فروش سیم کارت های رند با کمترین قیمت

برخی از اپراتور ها:

برخی از شماره ها

 • 910 156 20 80 ###
 • 910  156  20  80
 • 45,000 تومان
 • 910 930 34 51 ###
 • 910  930  34  51
 • 910  930  34  52
 • 910  930  34  53
 • 910  930  34  57
 • 910  930  34  58
 • 910  930  34  59
 • 910  930  34  68
 • 25,000 تومان
 • 990 79 79 878 جفت اول
 • 990  79  79  878
 • 35,000 تومان
 • 910 78 78 970 ###
 • 910  78  78  970
 • 910  78  78  990
 • 910  78  78  958
 • 50,000 تومان
 • 919 93 293 88
 • 919  93  293  88
 • 919  93  293  85
 • 919  93  293  82
 • 919  93  293  81
 • 919  93  293  80
 • 919  93  293  77
 • 919  93  293  68
 • 919  93  293  65
 • 919  93  293  60
 • 919  93  293  59
 • 919  93  293  54
 • 50,000 تومان
 • 991 85 000 47
 • 991  85  000  47
 • 991  85  000  48
 • 991  85  000  49
 • 99,000 تومان
 • 935 05 1 2 3 96
 • 935  05  1  2  3  96
 • 935  05  1  2  3  97
 • 935  05  1  2  3  98
 • 935  05  1  2  3  84
 • 935  05  1  2  3  88
 • 935  05  1  2  3  87
 • 935  05  1  2  3  61
 • 935  05  1  2  3  62
 • 26,000 تومان
 • 905 30 50 768
 • 905  30  50  768
 • 905  30  50  824
 • 905  30  50  823
 • 905  30  50  826
 • 905  30  50  784
 • 905  30  50  786
 • 905  30  50  766
 • 905  30  50  762
 • 905  30  50  825
 • 905  30  50  769
 • 905  30  50  827
 • 905  30  50  822
 • 905  30  50  783
 • 905  30  50  781
 • 23,000 تومان
 • 990 93 94 831 پله اول
 • 990  93  94  831
 • 990  93  94  832
 • 990  93  94  835
 • 990  93  94  836
 • 990  93  94  837
 • 990  93  94  839
 • 21,000 تومان
 • 910 691 33 91
 • 910  691  33  91
 • 910  786  15  86
 • 910  539  56  39
 • 910  589  11  89
 • 910  096  75  96
 • 43,000 تومان
 • 919 086 46 96
 • 919  086  46  96
 • 919  017  18  13
 • 919  016  46  76
 • 60,000 تومان
 • 939 0000 762 چهار تا صفر ###
 • 939  0000  762
 • 933  0000  768
 • 901   0000  759
 • 430,000 390,000 تومان
 • 919 783 5009
 • 919  783  5009
 • 919  783  5004
 • 919  783  5003
 • 125,000 تومان
 • 990 939 67 90 -
 • 990  939  67  90
 • 990  939  23  90
 • 20,000 تومان
 • 919 084 14 63 پله وسط
 • 919  084  14  63
 • 919  084  14  01
 • 919  084  14  08
 • 919  084  14  22
 • 919  084  14  58
 • 919  084  14  57
 • 919  084  14  56
 • 919  084  14  26
 • 919  084  14  55
 • 919  084  14  31
 • 919  084  14  29
 • 919  084  14  27
 • 37,000 تومان
 • 930 999 0482
 • 930  999  0482
 • 901  888  0429
 • 901  777  0432
 • 901  888  0427
 • 901  888  0432
 • 901  666  0432
 • 901 999  0431
 • 901  999 0432
 • 933 777 0895 
 • 933  999 0431  
 • 29,000 تومان
 • 919 022 70 65 -
 • 919  022  70  65
 • 919  022  70  98
 • 919  022  71  03
 • 919  022  71  08
 • 919  022  71  33
 • 919  022  71  42
 • 919  022  71  37
 • 919  022  73  52
 • 919  022  73 56
 • 919  022  73  54
 • 40,000 تومان
 • 991 7200 473
 • 991  7200   473
 • 18,000 تومان
 • 905 031 22 31
 • 905  031  22  31
 • 905  724  96  24
 • 905  854  37  54
 • 905  956  17  56
 • 905  864  72  64
 • 905  921  35  21
 • 905  817  23  17
 • 905  712  24  12
 • 905  417  66  17
 • 905  748  64  48
 • 905  418  59  18
 • 905  459  25  59
 • 905  664  30  64
 • 22,000 تومان
 • 910 85 10 411 -
 • 910  85  10  411
 • 910  85  10  415
 • 910  85  10  416
 • 910  85  10  417
 • 910  85  10  418
 • 25,000 تومان
 • 991 44 11 301 دودویی اول
 • 991  44  11  301
 • 991  44  11  302
 • 991  44  11  304
 • 991  44  11  305
 • 991  44  11  306
 • 991  44  11  307
 • 991  44  11  308
 • 991  44  11  309
 • 18,000 تومان
 • 910 960 97 53 تخلیه نشده 5000 تومان شارژ
 • 910  960  97  53
 • 910  960  64  20
 • 910  960  75  31
 • 910  486  02  46  
 • 910  960  24  68
 • 910  960  86  42
 • 910  0633  726
 • 24,000 تومان
 • 910 846 0 920 تخلیه نشده
 • 910  846  0  920
 • 910  885  0  946
 • 910  877  34  95
 • 910  882  61  09
 • 910  846  10  38
 • 910  846  10  58
 • 910  846  10  28
 • 910  186  25  51
 • 910  846  0  817
 • 910  846  10  27
 • 23,000 تومان
 • 902 636 4001
 • 902  636  4001
 • 902  646  5100
 • 902  636  4008
 • تومان
 • 990 64 61 66 8 ###
 • 990  64  61  66  8
 • 990  64  61  65  8
 • 990  64  61  65  7
 • 990  64  61  63  1
 • 990  64  61  60  8
 • 990  64  61  68  2
 • 21,000 تومان