سلام سیم؛

سلام سیم؛ تخصصی ترین مرجع خرید و فروش سیم کارت های رند با کمترین قیمت

برخی از اپراتور ها:

برخی از شماره ها

 • 912 967 82 47
 • 912  967  82  47
 • 912  968  05  28
 • 820,000 تومان
 • 991 44 22 809 دودویی اول
 • 991  44  22  809
 • 991  44  22  812
 • 991  44  22  813
 • 991  44  22  814
 • 991  44  22  815
 • 991  44  22  816
 • 991  44  22  817
 • 991  44  22  819
 • 991  44  22  831
 • 18,000 تومان
 • 910 07 63 919
 • 910  07  63  919
 • 910  07  58  918
 • 910  07  58  919
 • 22,000 تومان
 • 937 9999 220
 • 937  9999  220
 • 937  9999  706
 • 903  9999  254
 • 903  9999  202
 • 903  9999  505
 • 901  9999  606
 • 933  9999  122
 • 930  9999  640
 • 190,000 تومان
 • 919 080 56 89 پله اول
 • 919  080  56  89
 • 919  080  56  88
 • 919  080  56  87
 • 38,000 تومان
 • 910 881 41 91
 • 910  881  41  91
 • 910  021  26  28
 • 910  021  27  25
 • 910  021  29  26
 • 910  021  23  26
 • 910  881  41  01
 • 45,000 تومان
 • 912 016 60 59 پله معکوس ###
 • 912  016  60  59
 • 830,000 تومان
 • 910 556 92 90
 • 910  556  92  90
 • 910  156  21  71
 • 910  011  53  43
 • 910  921  53  55
 • 910 644  61  69
 • 910  776  10  14
 • 910  776  10  13
 • 910  769  96  98
 • 910  815  32  35
 • 28,000 تومان
 • 990 64 61 67 9 ###
 • 990  64  61  67  9 
 • 990  64  62  68  0
 • 990  64  65  61  4
 • 990  64  63  65  5
 • 990  64  67  61  8
 • 990  64  67  68 1
 • 21,000 تومان
 • 912 967 997 4 ###
 • 912  967  997  4
 • 912  967  997  5
 • 912  967  997  8
 • 880,000 تومان
 • 919 076 72 87 پله وسط
 • 919  076  72  87
 • 919  076  71  63
 • 919  076  71  82
 • 919  076  71  84
 • 919  075  85  37
 • 919  075  85  51
 • 919  076  73  87
 • 919  076  71  98
 • 919  076  72  06
 • 919  076  72  08
 • 919  076  72  21
 • 919  076  72  26
 • 919  076  72  29
 • 919  076  72  31
 • 919  076  75  21
 • 38,000 تومان
 • 991 4402 991
 • 991  4402  991
 • 991  4407  991
 • 991  4405  991
 • 20,000 تومان
 • 919 022 69 75 -
 • 919  022  69  75
 • 919  022  69  81
 • 919  022  69  83
 • 919  022  70  35
 • 919  022  70  31
 • 919  022  70  28
 • 919  022  70  16
 • 919  022  70  19
 • 919  022  69  85
 • 919  022  71  54
 • 40,000 تومان
 • 910 539 5 537 ###
 • 910  539  5  537
 • 910  539  5  536
 • 910  539  5  534
 • 910  539  5  532
 • 910  539  5  538
 • 30,000 تومان
 • 935 05 1 2 3 96
 • 935  05  1  2  3  96
 • 935  05  1  2  3  97
 • 935  05  1  2  3  98
 • 935  05  1  2  3  84
 • 935  05  1  2  3  88
 • 935  05  1  2  3  87
 • 935  05  1  2  3  61
 • 935  05  1  2  3  62
 • 26,000 تومان
 • 910 0938 956
 • 910  0938  956
 • 910  0938  875
 • 910  0938  874
 • 910  0938  948
 • 910  0938  975
 • 910  0938  974
 • 910  0938  973
 • 910  0938  971
 • 910  0938  970
 • 910  0938  968
 • 910  0938  967
 • 910  0938  966
 • 910  0938  965
 • 910  0938  964
 • 910  0938  960
 • 910  0938  961
 • 910  0938  963
 • 25,000 تومان
 • 991 525 06 96
 • 991  525  06  96
 • 991  350  41  01 
 • 991  522  17  37
 • 991  522  04  54
 • 991  525  34  04
 • 991  427  82  02
 • 991  150  83  44
 • 991  427  82  12
 • 991  390  85  05
 • 991  390  42  02
 • 991  390  35  15
 • 991  675  78  08
 • 991  675  78  18
 • 991  390  42  12
 • 991  390  85  15
 • 15,000 تومان
 • 910 846 0 866 تخلیه نشده ###
 • 910  846  0  866
 • 910  846  0  849
 • 910  846  0  843
 • 910  846  0  896
 • 910  846  0  876
 • 910  846  0  826
 • 910  846  0  841
 • 910  846  0  836
 • 45,000 39,000 تومان
 • 0919 0219 809
 • 0919  0219  809
 • 0919  0219  804
 • 0919  0219  814
 • 0919  0219  813
 • 0919  0219  825
 • 0919  0219  827
 • 43,000 تومان
 • 919 508 37 07
 • 919  508  37  07
 • 919  699  05  95
 • 919  699  06  36
 • 919  746  87  07
 • 919  699  05  65
 • 919  699  04  94
 • 919  962  17  07
 • 919  699  03  83
 • 919  508  25  15
 • 919  699  04  34
 • 919  852  34  14
 • 919  741  79  09
 • 919  503  76  16
 • 919  508  27  07
 • 42,000 تومان
 • 991 677 22 58
 • 991  677  22  58
 • 991  677  22  61
 • 991  677  22  93
 • 991  677  22  89
 • 991  677  22  91
 • 991  677  22  65
 • 991  677  22  63
 • 991  677  22  81
 • 991  677  22  83
 • 991  677  22  84
 • 991  677  22  96
 • 991  677  22  64
 • 991  677  22  85
 • 991  677  22  86
 • 32,000 تومان
 • 912 736 756 9 ###
 • 912  736  756  9
 • 1,700,000 تومان
 • 990 646 647 2 -
 • 990  646  647  2
 • 990  6  461  061
 • 27,000 تومان
 • 990 797 49 97
 • 990  797  49  97
 • 990  797  51  97
 • 25,000 تومان
 • 990 953 00 62 ###
 • 990  953  00  62
 • 990  958  00  48
 • 990  981  00  71
 • 990  981  00  91
 • 990  972  00  82
 • .990  953  00  52
 • 990  981  00  82
 • 990  958  00  57
 • 990  958  00  59
 • 28,000 تومان