سلام سیم؛

سلام سیم؛ تخصصی ترین مرجع خرید و فروش سیم کارت های رند با کمترین قیمت

برخی از اپراتور ها:

برخی از شماره ها

 • 990 953 00 62
 • 990  953  00  62
 • 990  958  00  48
 • 990  981  00  71
 • 990  981  00  91
 • 990  972  00  82
 • .990  953  00  52
 • 990  981  00  82
 • 990  958  00  57
 • 990  958  00  59
 • 28,000 تومان
 • 939 3333 776 چها رقم دوتایی
 • 939  3333  776
 • 901  6666  775
 • 185,000 تومان
 • 990 980 23 70
 • 990  980  23  70
 • 990  980  36  90
 • 990  980  67  40
 • 990  980  74  40
 • 990  980  37  50
 • 990  980  64  30
 • 990  980  75  20
 • 990  980  36  70
 • 990  980  62  90
 • 990  980  64  90
 • 29,000 تومان
 • 912 944 0 529
 • 912  944  0  529
 • 840,000 تومان
 • 919 021 84 08
 • 919  021  84  08
 • 919  021  87  43
 • 919  021  83  04
 • 919  021  76  27
 • 919  021  85  78
 • 919  021  77  96
 • 919  021  82  59
 • 919  021  82  56
 • 919  021  82  54
 • 919  021  82  53
 • 919  021  74  67
 • 919  021  74  58
 • 919  021  75  42
 • 919  021  75  68
 • 919  021  76  62
 • 38,000 تومان
 • 991 78 78 820
 • 991  78  78  820
 • 991  78  78  821
 • 991  78  78  823
 • 991  78  78  824
 • 991  78  78  825
 • 991  78  78  826
 • 991  78  78  829
 • 991  78  78  823
 • 991  78  78  830
 • 991  78  78  831
 • 991  78  78  832
 • 991  78  78  834
 • 991  78  78  835
 • 991  78  78  836
 • 991  78  78  839
 • 991  78  78  934
 • 25,000 تومان
 • 910 493 48 93 -
 • 910  493  48  93
 • 910  493  81  93
 • 910  493  85  93
 • 910  492  86  92
 • 910  492  17  92
 • 910  491  58  91
 • 910  459  87  59
 • 910  495  61  95
 • 910  496  81  96
 • 910  496  73  96
 • 910  495  32  95
 • 910  549  57  49
 • 910  495  63  95
 • 910  493  56  93
 • 35,000 تومان
 • 903 903 91 48
 • 903  903  91  48
 • 903  903  91  47
 • 903  903  91  46
 • 903  903  91  58
 • 903  903  91  57
 • 903  903  91  62
 • 903  903  91  64
 • 903  903  91  65
 • 903  903  91  67
 • 903  903  91  68
 • 37,000 تومان
 • 919 716 04 74
 • 919  716  04  74
 • 919  753  08  28
 • 919  753  09  69
 • 919  753  04  14
 • 919  796  02  12
 • 919  588  07  47
 • 919  585  09  79
 • 919  588  07  17
 • 919  583  04  94
 • 919  583  08  48
 • 919  584  06  96
 • 919  585  04  34
 • 919  585  09  29
 • 919  534  08  98
 • 42,000 تومان
 • 990 64 60 711 پله اول
 • 990  64  60  711
 • 990  64  67  588
 • 990  64  66  344
 • 990  64  62  388
 • 20,000 تومان
 • 991 953 58 17
 • 991  953  58  17
 • 991  953  58  18
 • 991  953  58  19
 • 991  953  58  20
 • 991  953  58  21
 • 991  953  58  22
 • 991  953  58  23
 • 991  953  58  24
 • 991  953  58  25
 • 991  953  58  26
 • 14,500 تومان
 • 922 935 4600 ###
 • 922  935  4600
 • 922  935  4700
 • 922  935  4800
 • 922  935  6003
 • 922  935  6004
 • 922  935  6007
 • 922  935  6008
 • 922  935  6009
 • 922  935  7001
 • 922  935  7004
 • 922  935  8003
 • 922  935  8004
 • 922  935  3001
 • 922  935  2001
 • 922  935  2007
 • 24,000 تومان
 • 919 357 78 18
 • 919  357  78  18
 • 919  640  14  24
 • 919  366  12  92
 • 919  366  14  84
 • 919  364  16  96
 • 919  364  16  76
 • 919  364  17  97
 • 919  366  14  54
 • 919  366  14  74
 • 42,000 تومان
 • 991 63 000 93
 • 991  63  000  93
 • 991  63  000  13
 • 991  63  000  83
 • 130,000 تومان
 • 910 908 9002
 • 910  908  9002
 • 910  908  9004
 • 910  908  9005
 • 70,000 تومان
 • 910 85 10 368 -
 • 910  85  10  368
 • 910  85  10  367
 • 910  85  10  365
 • 25,000 تومان
 • 912 836 896 4 -
 • 912  836  896  4
 • 1,250,000 تومان
 • 910 78 78 970 ###
 • 910  78  78  970
 • 910  78  78  990
 • 910  78  78  958
 • 50,000 تومان
 • 991 1 2 3 89 54
 • 991  1  2  3  89  54
 • 991  1  2  3  89  56
 • 991  1  2  3  89  52
 • 991  1  2  3  89  61
 • 991  1  2  3  89  62
 • 991  1  2  3  89  58
 • 991  1  2  3  89  75
 • 991  1  2  3  89  72
 • 991  1  2  3  90  41
 • 991  1  2  3  89  51
 • 991  1  2  3  90  37
 • 991  1  2  3  90  39
 • 16,000 تومان
 • 902 763 70 30
 • 902  763  70  30
 • 902  745  80  30
 • 902  763  70  40
 • 902  724  30  70
 • 902  824  30  60
 • 902  836  20  30
 • 902  833  90  60
 • 902  842  20  90
 • 902  958  90  10
 • 902  824  30  10
 • 902  836  20  60
 • 24,000 تومان
 • 912 96 78 108
 • 912  96  78  108
 • 890,000 تومان
 • 903 5555 815 چهار رقم قافیه ###
 • 903  5555  815
 • 936  9999  689
 • 200,000 تومان
 • 910 85 10 441 -
 • 910  85  10  441
 • 910  85  10  445
 • 910  85  10  447
 • 910  85  10  449
 • 910  85  10  448
 • 910  85  10  446
 • 25,000 تومان
 • 901 580 90 33
 • 901  580  90  33
 • 901  580  90  64
 • 930  060  70  35
 • 930  060  70  97
 • 938  330  40  91
 • 938  330  40  83
 • 930  780  90  57
 • 901  580  90  52
 • 930  740  50  89
 • 903  630  40  87
 • 903  630  40  5
 • تومان
 • 919 962 16 56
 • 919  962  16  56
 • 919  741  79  19
 • 919  963  16  76
 • 919  367  83  13
 • 919  589  16  56
 • 919  963  18  48
 • 919  962  17  47
 • 919  589  16  36
 • 919  962  15  95
 • 919  962  18  08
 • 919  746  94  04
 • 919  963  17  97
 • 919  962  17  27
 • 919  589  15  75
 • 919  961  98  08
 • 43,000 تومان