برخی از شماره ها سلام سیم با سال ها تجربه موفق در زمینه خرید و فروش سیمکارت های دائمی و اعتباری با شماره های رند و دلخواه شما و همکاری با تمامی اپراتورهای فعال در کشور تمام سعی خود را کسب رضایت شما مشتریان گرامی کرده است . هدف ما ارائه بهترین خدمات برای شما عزیزان می باشد .

 • 905  144  77  30 ،
  .##
 • 905  144  77  30
 • 905  144  55  01
 • 905  144  99  08
 • 905  144  88  06
 • 905  144  99  03
 • تماس بگیرید
 • 902  316  9099 ،
  تخلیه نشده ##
 • 902  316  9099
 • 902  371  5855
 • 902  349  2422
 • 902  361  1511
 • 902  350  8388
 • 902  317  6566
 • تماس بگیرید
 • 939  7008  738 ،
  ###
 • 939  7008  738
 • 939  7006  946
 • 939  7005  495
 • تماس بگیرید
 • 902  315  33  99 ،
 • 902  315  33  99
 • 902  375  22  77
 • 902  375  22  11
 • 902  315  33  77
 • 902  368  77  11
 • 902  315  33  22
 • 902  038  11  66
 • 902  375  22  33
 • 902  315  33  11
 • 902  375  22  66
 • تماس بگیرید
 • 902  964  88  66 ،
 • 902  964  88  66
 • 902  964  88  77
 • 902  964  88  99
 • 902  964  88  55
 • 902  101  99  77
 • 902  101  99  66
 • 905  395  22  33
 • 905  395  22  11
 • 905  395  22  44
 • 905  165  66  88
 • 905  165  66  99
 • تماس بگیرید
 • 902  268  48  98 ،
 • 902  268  48  98
 • 902  268  48  78
 • 902  268  48  68
 • تماس بگیرید
 • 930  15  111  20 ،
  ؛
 • 930  15  111  20
 • 937  09  222  40
 • 901  24  333  89
 • 936  83  555  49
 • 901  24  333  71
 • 901  24  333  61
 • 901  96  444  07
 • 936  62  111  85
 • 930  81  777  30
 • 901  18  666  52
 • تماس بگیرید
 • 937  08  999  18 ،
  ,
 • 937  08  999  18
 • 901   24  333  87
 • 933  20  555  91
 • 930  69  333  74
 • 937  45  222  36
 • 930  14  555  39
 • 933  04  666  98
 • 930  03  444  27
 • 933  38  999  01
 • 933  53  888  15
 • تماس بگیرید
 • 905  22  99  103 ،
  ,
 • 905  22  99  103
 • 905  22  99  053
 • 905  66  88  501
 • 905  66  88  497
 • تماس بگیرید
 • 937  732  1360 ،
  تولدی
 • 937  732  1360
 • 937  622  1376
 • 901  1376  799
 • تماس بگیرید
 • 902  0880  700 ،
 • 902  0880  700
 • 902  0520  400
 • 902  0107  900
 • 902  0809  700
 • 902  0809  800
 • تماس بگیرید
 • 936  87  111  63 ،
  ##
 • 936  87  111  63
 • 936  82  666  91
 • 936  94  555  89
 • 937  34  888  67
 • 938  87  333  95
 • 936  65  999 32
 • تماس بگیرید
 • 902  412  7997 ،
  ##
 • 902  412  7997
 • 901  799  4884
 • 901  799  6336
 • 905  306  8778
 • 902  837  5445
 • 902  187  7667
 • 902 253  1991
 • 902  242  5445
 • 902  189  2332
 • 902  231  9669
 • تماس بگیرید
 • 937  09  222  40 ،
  ##
 • 937  09  222  40
 • 901  24  333  89
 • 936  83  555  49
 • 901  24  333  71
 • 901  24  333  61
 • 901  96  444  07
 • 936  62  111  85
 • 930  81  777  30
 • 901  18  666  52
 • تماس بگیرید
 • 933  919  41  29 ،
 • 933  919  41  29
 • 933 919  42  85
 • 933  919  44  18
 • 933  919  44  07
 • 933  919  44  15
 • 933  919  44  51
 • 933  919  44  98
 • 933  919  40  79
 • 933  919  08  77
 • تماس بگیرید
 • 939  8888  645 ،
  ##
 • 939  8888  645
 • 930  8888  165
 • 901  8888  642
 • تماس بگیرید
 • 936  9999  671 ،
  ##
 • 936  9999  671
 • 903  9999  582
 • 903  9999  583
 • 937  9999  517
 • تماس بگیرید
 • 903  4444  767 ،
 • 903  4444  767
 • 930  4444  717
 • 901  3333  747
 • 903  2222  757
 • 903  2222  717
 • تماس بگیرید
 • 937  2222  718 ،
 • 937  2222  718
 • 903  2222  697
 • 938  2222  734
 • 939  2222  756
 • 903  2222  758
 • 930  2222  694
 • تماس بگیرید
 • 903  2222  716 ،
 • 903  2222  716
 • 930  2222  693
 • 938  2222  714
 • 903  2222  698
 • 930  2222  761
 • 939  2222  736
 • تماس بگیرید
 • 905  89  93  901 ،
 • 905  89  93  901
 • 905  89  94  901
 • 905  89  95  901
 • 905  89  96  901
 • 905  89  92  901
 • 905  89  71  901
 • 905  89  97  901
 • تماس بگیرید
 • 938  049  20  10 ،
 • 938  049  20  10
 • 937  326  70  20
 • 930  041  50  10
 • تماس بگیرید
 • 902  837  55  44 ،
 • 902  837  55  44
 • 930  041  55  33
 • 903  808  77  55
 • 933  971  77  88
 • 930  041  44  66
 • تماس بگیرید
 • 930  82  699  82 ،
 • 930  82  699  82
 • 902  40  865  40
 • 936  30  886 30
 • تماس بگیرید
 • 933  650  20  77 ،
 • 933  650  20  77
 • 930  430  60  27
 • 930  430  60  18
 • تماس بگیرید
 • 933  91  91  652 ،
  ##
 • 933  91  91  652
 • 933  91  91  724
 • 933  91  91  689
 • 933  91  91  739
 • تماس بگیرید
 • 902  1400  297 ،
 • 902  1400  297
 • 938  3400  390
 • 930  2500  551
 • 933  6200  108
 • تماس بگیرید
 • 939  7100  747 ،
 • 939  7100  747
 • 905  4300  919
 • 933  3900  909
 • 905  9100  760
 • 939  4900  878
 • 939  7100  668
 • تماس بگیرید
 • 936  433  11  93 ،
  ##
 • 936  433  11  93
 • 936  433  11  96
 • 936  433  22  03
 • 936  433  44  71
 • 936  433  44  37
 • 936  433  44  83
 • 936  433  55  75
 • 936  433  55  29
 • 936  433  55  28
 • 905  144  77  47
 • تماس بگیرید
 • 936  4334  059 ،
  آینه ای
 • 936  4334  059
 • 936  4334  135
 • 936  4334  209
 • 936  4334  536
 • 936  4334  597
 • 936  4334  691
 • 936  4334  728
 • 936  4334  998
 • 936  4334  992
 • 936  4334  985
 • تماس بگیرید
 • 939  568  00  60 ،
 • 939  568  00  60
 • 930  827  00  97
 • 937  379  00  40
 • 930  827  00  87
 • 933  121  00  18
 • 933  121  00  32
 • 933  121  00  63
 • 937  327  00  87
 • 937  327  00  41
 • 903  408  00  93
 • 936  433  00  39
 • 937  548  00  38
 • 937  548  00  47
 • 937  548  00  16
 • تماس بگیرید
 • 902  49  76  276 ،
 • 902  49  76  276
 • 902  26  84  884
 • 902  29  33  833
 • 902  29  33  733
 • 902  50  96  996
 • 902  60 85  885
 • 902  60  84  884
 • 902  63  80  880
 • 902  17  29  029
 • 902  29  32  332 
 • تماس بگیرید
 • 903  80  880  43 ،
 • 903  80  880  43
 • 903  80  880  36
 • 901  24  324  11
 • تماس بگیرید
 • 930  6  999  383 ،
 • 930  6  999  383
 • 938  4  666  929
 • 930  5  222  414
 • 930  1  444  787
 • تماس بگیرید
 • 930  5  222  991 ،
 • 930  5  222  991
 • 930  5  222  114
 • 930  5  222  886
 • تماس بگیرید
 • 901  4  333  744 ،
  ##
 • 901  4  333  744
 • 937  0  555  099
 • 930  6  222  729
 • 930  6  222  921
 • 933  4  777  371
 • 939  8  555  013
 • 938  3  777  153
 • 936  8  555  812
 • 933  3  888  067
 • 938  3  777  031
 • 936  8  555  943
 • 930  5  222  137
 • 930  5  222  536
 • تماس بگیرید
 • 903  60  888  25 ،
 • 903  60  888  25
 • 937  32  666  21
 • 937  32  666  04
 • 903  60  888  24
 • 903  60  888  32
 • 936  62  111  25
 • 939  48  999  06
 • 903  60  888  31
 • 903  60  888  27
 • 937  34  888  12
 • 937  08  666  34
 • 937  08  666  49
 • تماس بگیرید
 • 933  971  8007 ،
 • 933  971  8007
 • 930  041  5003
 • 902  635  6007
 • 937  326  6007
 • 902  605  2004
 • 936  101  2009
 • تماس بگیرید
 • 905  713  89  89 ،
 • 905  713  89  89
 • 905  847  65  65
 • 903  246  91  91 
 • 905  718  93  93
 • 905  168  93  93
 • 905  168  92  92
 • 903  246  79  79
 • 903  246  85  85
 • 905  713  85  85
 • تماس بگیرید
 • 933  08  08  980 ،
 • 933  08  08  980
 • 933  98  98  370
 • 933  27  27  860
 • 933  76  76  380
 • تماس بگیرید
 • 938  79  79  362 ،
 • 938  79  79  362
 • 938  79  79  035
 • 936  39  39  042
 • 936  39  39  057
 • 936  39  39  062
 • 936  39  39  086
 • 933  27  27  108
 • 933  68  68  305
 • 933  68  68  235
 • 933  98  98  896
 • 933  08  08  863
 • 933  98  98  903
 • 933  98  98  806
 • تماس بگیرید