برخی از شماره ها سلام سیم با سال ها تجربه موفق در زمینه خرید و فروش سیمکارت های دائمی و اعتباری با شماره های رند و دلخواه شما و همکاری با تمامی اپراتورهای فعال در کشور تمام سعی خود را کسب رضایت شما مشتریان گرامی کرده است . هدف ما ارائه بهترین خدمات برای شما عزیزان می باشد .

 • 905  144  77  30 ،
  .##
 • 905  144  77  30
 • 905  144  55  01
 • 905  144  99  08
 • 905  144  88  06
 • 905  144  99  03
 • تماس بگیرید
 • 936  9999  671 ،
  ##
 • 936  9999  671
 • 903  9999  582
 • 903  9999  583
 • 937  9999  517
 • تماس بگیرید
 • 902  837  55  44 ،
 • 902  837  55  44
 • 930  041  55  33
 • 903  808  77  55
 • 933  971  77  88
 • 930  041  44  66
 • 901  942  66  88
 • تماس بگیرید
 • 902  49  76  276 ،
 • 902  49  76  276
 • 902  26  84  884
 • 902  29  33  833
 • 902  29  33  733
 • 902  50  96  996
 • 902  60 85  885
 • 902  60  84  884
 • 902  63  80  880
 • 902  17  29  029
 • 902  29  32  332
 •  
 • تماس بگیرید
 • 901  94  33  633 ،
 • 901  94  33  633
 • 901  9  432  452
 • 901  9  426  422
 • تماس بگیرید
 • 902  377  33  82 ،
 • 902  377  33  82
 • 902  377  33  81
 • 902  377  33  84
 • 902  377  33  85
 • 902  377  33  86
 • 902  377  33  87
 • 902  377  33  89
 • 902  377  33  91
 • 902  377  33  92
 • 902  377  33  94
 • 902  377  33  95
 • 902  377  33  98
 • تماس بگیرید
 • 902  15  20  25  0 ،
 • 902  15  20  25  0
 • 902  15  20  25  3
 • 902  15  20  25  4
 • 902  15  20  25  5
 • 902  15  20  25  6
 • تماس بگیرید
 • 905  110  44  37 ،
 • 905  110  44  37
 • 905  110  44  38
 • 905  110  44  39
 • 905  110  44  52
 • 905  110  44  53
 • 905  110  43  18
 • 905  110  43  51
 • 905  110  43  50
 • 905  110  44  97
 • 905  110  43  20
 • 905  110  43  16
 • 905  110  43  17
 • 905  110  43  39
 • 905  110  43  38
 • 905  110  44  26
 • تماس بگیرید
 • 905  110  43  74 ،
 • 905  110  43  74
 • 905  110  43  12
 • 905  110  43  15
 • 905  110  43  22
 • 905  110  43  21
 • 905  110  43  09
 • 905  110  44  29
 • 905  110  43  61
 • 905  110  43  60
 • 905  110  43  55
 • 905  110  43  32
 • 905  110  43  24
 • 905  110  43  71
 • 905  110  43  70
 • 905  110  43  66
 • 905  110  43  64
 • تماس بگیرید
 • 905  110  44  27 ،
 • 905  110  44  27
 • 905  110  43  35
 • 905  110  44  28
 • 905  110  44  57
 • 905  110  43  37
 • 905  110  43  36
 • 905  110  43  54
 • 905  110  44  32
 • 905  110  44  36
 • 905  110  44  35
 • تماس بگیرید
 • 902  458  96  38 ،
 • 902  458  96  38
 • 905  382  71  60
 • 905  382  71  62
 • 905  382  71  63
 • 905  382  71  59
 • 905  382  71  58
 • 938  699  14  32
 • 938  699  0781
 • 938  698  60  48
 • 938  698  60  85
 • 938  698  61  58
 • 938  698  62  53
 • 938  698  77  46
 • 938  698  74  96
 • 905  382  71  64
 • 905  382  71  65
 • 905  382  71  66
 • 905  382  71  68
 • 905  684  96  28
 • 905  382  71  67
 • تماس بگیرید
 • 939  1111  078 ،
  چهار رقم 1
 • 939  1111  078
 • 936  1111  869
 • 936  1111  867
 • 903  1111  079
 • 939  1111  078
 • 939  1111  073
 • تماس بگیرید
 • 905  10  11  200 ،
 • 905  10  11  200
 • 905  21  22  500
 • 905  144  3009
 • 905  144  2001
 • 905  133  9100
 • 905  155  8002
 • 905  133  9001
 • 905  144  3800
 • 905  177  8002
 • 905  173  3005
 • 905  13  22  600
 • 905  173  3002
 • 905  205  5003
 • 905  20  99  300
 • 905  209  9004
 •   
 • تماس بگیرید
 • 905  199  6008 ،
 • 905  199  6008
 • 905  199  4200
 • 905  166  7100
 • 905  199  7400
 • 905  155  8500
 • 905  155  2003
 • 905  177  2004
 • 905  177  8005
 • 905  144  2100
 • 905  155  8100
 • 905  155  6200
 • 905  133  8001
 • 905  133  8006
 • 905  133  7900
 • 905  155  6300
 • 905  199  7500
 • 905  166  7006
 • 905  177  1900
 • 905  155  4800
 • 905  166  7009
 • تماس بگیرید
 • 905  177  6003 ،
 • 905  177  6003
 • 905  155  9006
 • 905  133  7005
 • 905  144  3001
 • 905  144  3008
 • 905  144  3500
 • 905  166  5400
 • 905  155  6002
 • 905  155  7100
 • 905  155  6100
 • 905  177  8003
 • 905  166  4600
 • 905  144  2500
 • 905  166  4003
 • 905  155  6500
 • 905  144  2400
 • 905  155  2400
 • 905  166  3500
 • تماس بگیرید
 • 937  050  65  35 ،
 • 937  050  65  35
 • 902  543  17  11
 • 937  050  62  92
 • 902  801  92  12
 • 902  802  11  31
 • تماس بگیرید
 • 930  851  4447 ،
 • 930  851  4447
 • 905  748  2220
 • 901  90  444  67
 • 905  6444  013
 • 905  643  9998
 • 905  643  9992
 • 905  643  9997
 • 905  643  9995
 • 933  275  9994
 • 901  96  222  86
 • 905  643  8889
 • 901  76  999  57
 • 901  76  999  26
 • 930  236  4442
 • 901  90  444  17
 • 901  064  8880
 • 933  025  9992
 • 901  96  222  68
 • 901  064  8884
 • تماس بگیرید
 • 938  275  7772 ،
 • 938  275  7772
 • 938  895  8884
 • 938  895  9990
 • 938  895  9996
 • تماس بگیرید
 • 905  95  95  136 ،
 • 905  95  95  136
 • 905  95  95  137
 • 905  95  95  138
 • 903  91  91  658
 • 901  91  91  235
 • 901  91  91  142
 • 901  91  91  153
 • 901  91  91  158
 • 901  91  91  162
 • 903  91  91  657
 • 903  91  91  653
 • 901  91  91  238
 • 901  91  91  265
 • 901  91  91  266
 • 901  91  91  295
 • 901  91  91  296
 • 901  91  91  179
 • 901  91  91  173
 • تماس بگیرید
 • 905  406  59  59 ،
 • 905  406  59  59
 • 905  406  37  37
 • 905  209  73  73
 • 905  406  38  38
 • 905  406  51  51
 • 905  406  52  52
 • 905  209  56  56
 • 905  406  28  28
 • 905  406  23  23
 • 905  620  93  93
 • 905  620  78  78
 • 905  620  97  97
 • تماس بگیرید
 • 905  185  06  06 ،
 • 905  185  06  06
 • 905  496  03  03
 • 905  496  07  07
 • 905  153  64  64
 • 905  613  78  78
 • 905  613  79  79
 • 905  426  97  97
 • 905  613  82  82
 • 905  201  97  97
 • 905  613  52  52
 • 905  613  54  54
 • 905  613  57  57
 • 905  201  87  87
 • 905  201  89  89
 • 905  201  93  93
 • 905  201  94  94
 • 905  426  85  85
 • تماس بگیرید
 • 905  427  03  03 ،
 • 905  427  03  03
 • 905  426  79  79
 • 905  613  92  92
 • 905  426  83  83
 • 905  613  85  85
 • 905  613  87  87
 • 905  291  85  85
 • 905  201  98  98
 • تماس بگیرید
 • 905  201  95  95 ،
 • 905  201  95  95
 • 905  201  96  96
 • 905  426  18  18
 • 905  426  19  19
 • 905  613  84  84
 • 905  706  14  14
 • 905  706  59  59
 • 905  706  58  58
 • 905  706  54  54
 • 905  496  02  02
 • 905  426  98  98
 • 905  201  79  79
 • 905  201  73  73
 • 905  201  69  69
 • 905  201  68  68
 • 905  201  74  74
 • تماس بگیرید
 • 905  426  17  17 ،
 • 905  426  17  17
 • 905  706  45  45
 • 905  960  18  18
 • 905  427  01  01
 • تماس بگیرید