برخی از شماره ها سلام سیم با سال ها تجربه موفق در زمینه خرید و فروش سیمکارت های دائمی و اعتباری با شماره های رند و دلخواه شما و همکاری با تمامی اپراتورهای فعال در کشور تمام سعی خود را کسب رضایت شما مشتریان گرامی کرده است . هدف ما ارائه بهترین خدمات برای شما عزیزان می باشد .

 • 912  584  00  86 ،
  کار کرده (دوصفر وسط)
 • 912  584  00  86
 • 3,550,000 تومان
 • 912  564  57  67 ،
  صفر (سند سفید) پله آخر
 • 912  564  57  67
 • 2,950,000 تومان
 • 912  560  91  87 ،
  صفر (سند سفید)
 • 912  560  91  87
 • 2,340,000 تومان
 • 912  563  99  79 ،
  صفر (سند سفید)پله پلاس
 • 912  563  99  79
 • 3,050,000 تومان
 • 912  517  35  80 ،
  کارکرده (صفر آخر)
 • 912  517  35  80
 • 2,300,000 تومان
 • 912  524  00  37 ،
  کار کرده (دوصفر وسط)
 • 912  524  00  37
 • 3,440,000 تومان
 • 912  5 4 3 6 7 8 3 ،
  صفر (سند سفید) ترتیبی
 • 912  5 4 3 6 7 8 3
 • 2,740,000 تومان
 • 912  56  902  92 ،
  صفر (سند سفید) نیم پله
 • 912  56  902  92
 • 2,500,000 تومان
 • 912  52  55  786 ،
  صفر (سند سفید) پله اول
 • 912  52  55  786
 • 2,950,000 تومان
 • 912  524  86  06 ،
  صفر (سند سفید) نیم پله
 • 912  524  86  06
 • 2,750,000 تومان
 • 912  564  93  91 ،
  صفر (سند سفید) پله آخر
 • 912  564  93  91
 • 2,850,000 تومان
 • 912  563  09  59 ،
  صفر (سند سفید) نیم پله
 • 912  563  09  59
 • 2,500,000 تومان
 • 912  560  94  27 ،
  صفر (سند سفید)
 • 912  560  94  27
 • 2,340,000 تومان
 • 912  569  73  93 ،
  صفر (سند سفید) پله آخر
 • 912  569  73  93
 • 2,850,000 تومان
 • 912  532  00  65 ،
  صفر (سند سفید) دوصفر وسط
 • 912  532  00  65
 • 3,300,000 تومان
 • 912  52  57  289 ،
  صفر (سند سفید) پله اول
 • 912  52  57  289
 • 2,800,000 تومان
 • 912  561  49  43 ،
  صفر (سند سفید) پله آخر
 • 912  561  49  43
 • 2,940,000 تومان
 • 912  57  363  57 ،
  صفر (سند سفید) پرانتزی
 • 912  57  363  57
 • 3,400,000 تومان
 • 912  52  59  647 ،
  صفر (سند سفید) پله اول
 • 912  52  59  647
 • 2,600,000 تومان
 • 912  561  44  74 ،
  صفر (سند سفید)پله پلاس
 • 912  561  44  74
 • 3,500,000 تومان
 • 912  52  59  842 ،
  صفر (سند سفید) پله اول
 • 912  52  59  842
 • 2,500,000 تومان
 • 912  563  98  91 ،
  صفر (سند سفید) پله آخر
 • 912  563  98  91
 • 2,850,000 تومان
 • 912  52  62  467 ،
  صفر (سند سفید) پله اول
 • 912  52  62  467
 • 2,800,000 تومان
 • 912  569  76  73 ،
  صفر (سند سفید) پله آخر
 • 912  569  76  73
 • 2,850,000 تومان
 • 912  52  62  884 ،
  صفر (سند سفید) پله اول
 • 912  52  62  884
 • 2,800,000 تومان
 • 912  59  318  59 ،
  صفر (سند سفید) پرانتزی
 • 912  59  318  59
 • 3,000,000 تومان
 • 912  526  49  41 ،
  صفر (سند سفید) پله آخر
 • 912  526  49  41
 • 2,900,000 تومان
 • 912  560  93  18 ،
  صفر (سند سفید)
 • 912  560  93  18
 • 2,340,000 تومان
 • 912  564  31  91 ،
  صفر (سند سفید) پله آخر
 • 912  564  31  91
 • 2,850,000 تومان
 • 912  50  2 3 4 4 5 ،
  صفر (سند سفید) ترتیبی
 • 912  50  2 3 4 4 5
 • 3,000,000 تومان
 • 912  5 4 3 2  952 ،
  صفر (سند سفید) ترتیبی ###
 • 912  5 4 3 2  952
 • 3,390,000 تومان
 • 912  538  238  7 ،
  کارکرده (گفتاری)
 • 912  538  238  7
 • 2,740,000 تومان
 • 912  543  70  63 ،
  صفر (سند سفید)
 • 912  543  70  63
 • 2,600,000 تومان
 • 912  522  16  36 ،
  صفر (سند سفید) نیم پله
 • 912  522  16  36
 • 3,000,000 تومان
 • 912  548  33  45 ،
  صفر (سند سفید)
 • 912  548  33  45
 • 2,440,000 تومان
 • 912  560  98  17 ،
  صفر (سند سفید)
 • 912  560  98  17
 • 2,340,000 تومان
 • 912  56  829  53 ،
  صفر (سند سفید)
 • 912  56  829  53
 • 2,100,000 تومان
 • 912  56  983  59 ،
  صفر (سند سفید)
 • 912  56  983  59
 • 2,160,000 تومان
 • 912  57  21  6 7 8 ،
  صفر (سند سفید) ترتیبی
 • 912  57  21  6 7 8
 • 2,160,000 تومان
 • 912  57  356  44 ،
  صفر (سند سفید)
 • 912  57  356  44
 • 2,200,000 تومان
 • 912  561  30  62 ،
  صفر (سند سفید)
 • 912  561  30  62
 • 2,760,000 تومان
 • 912  562  18  74 ،
  صفر (سند سفید)
 • 912  562  18  74
 • 2,060,000 تومان
 • 912  562  43  72 ،
  صفر (سند سفید)
 • 912  562  43  72
 • 2,160,000 تومان
 • 912  56  24  794 ،
  صفر (سند سفید)
 • 912  56  24  794
 • 2,100,000 تومان
 • 912  563  10  73 ،
  صفر (سند سفید)
 • 912  563  10  73
 • 2,700,000 تومان
 • 912  56  31  405 ،
  صفر (سند سفید)کد ماشین
 • 912  56  31  405
 • 2,160,000 تومان
 • 912  56  419  53 ،
  صفر (سند سفید)
 • 912  56  419  53
 • 2,100,000 تومان
 • 912  5666  493 ،
  صفر (سند سفید) سه رقم وسط
 • 912  5666  493
 • 3,800,000 تومان
 • 912  56  82  389 ،
  صفر (سند سفید)
 • 912  56  82  389
 • 2,100,000 تومان