برخی از شماره ها سلام سیم با سال ها تجربه موفق در زمینه خرید و فروش سیمکارت های دائمی و اعتباری با شماره های رند و دلخواه شما و همکاری با تمامی اپراتورهای فعال در کشور تمام سعی خود را کسب رضایت شما مشتریان گرامی کرده است . هدف ما ارائه بهترین خدمات برای شما عزیزان می باشد .

 • 912  627  81  51 ،
  صفر (سند سفید) پله آخر
 • 912  627  81  51
 • 2,500,000 تومان
 • 912  65  965  47 ،
  صفر(سند سفید)گفتاری
 • 912  65  965  47
 • 2,500,000 تومان
 • 912  641  00  83 ،
  صفر (سند سفید) دو صفر وسط
 • 912  641  00  83
 • 3,400,000 تومان
 • 912  694  31  35 ،
  کارکرده (پله آخر)
 • 912  694  31  35
 • 2,400,000 تومان
 • 912  659  55  27 ،
  صفر (سند سفید)
 • 912  659  55  27
 • 2,150,000 تومان
 • 912  693  74  04 ،
  صفر (سند سفید) نیم پله
 • 912  693  74  04
 • 2,450,000 تومان
 • 912  658  84  87 ،
  صفر (سند سفید) پله آخر
 • 912  658  84  87
 • 2,500,000 تومان
 • 912  628  27  35 ،
  کارکرده (پله وسط)
 • 912  628  27  35
 • 2,050,000 تومان
 • 912  623  46  56 ،
  صفر (سند سفید) پله آخر ###
 • 912  623  46  56
 • 2,450,000 تومان
 • 912  627  49  41 ،
  صفر (سند سفید) پله آخر
 • 912  627  49  41
 • 2,500,000 تومان
 • 912  695  74  34 ،
  صفر (سند سفید) پله آخر
 • 912  695  74  34
 • 2,450,000 تومان
 • 912  627  93  23 ،
  صفر (سند سفید) پله آخر
 • 912  627  93  23
 • 2,500,000 تومان
 • 912  612  17  65 ،
  صفر (سند سفید ) پله وسط
 • 912  612  17  65
 • 3,400,000 تومان
 • 912  612  28  74 ،
  صفر (سند سفید)
 • 912  612  28  74
 • 2,550,000 تومان
 • 912  612  45  13 ،
  صفر (سند سفید)
 • 912  612  45  13
 • 3,200,000 تومان
 • 912  612  45  78 ،
  صفر (سند سفید)
 • 912  612  45  78
 • 2,590,000 تومان
 • 912  612  45  83 ،
  کارکرده
 • 912  612  45  83
 • 2,590,000 تومان
 • 912  612  95  86 ،
  صفر(سند سفید)
 • 912  612  95  86
 • 2,600,000 تومان
 • 912  62  32  791 ،
  صفر (سند سفید)پله اول
 • 912  62  32  791
 • 2,100,000 تومان
 • 912  657  51  53 ،
  کارکرده (پله آخر)
 • 912  657  51  53
 • 2,950,000 تومان
 • 912  62  66  571 ،
  صفر(سند سفید)پله اول پلاس
 • 912  62  66  571
 • 2,500,000 تومان
 • 912  690  74  00 ،
  کاکرده (هزاری آخر)
 • 912  690  74  00
 • 5,100,000 تومان
 • 912  673  06  96 ،
  کارکرده(نیم پله)
 • 912  673  06  96
 • 2,050,000 تومان
 • 912  647  23  93 ،
  کارکرده(پله آخر)
 • 912  647  23  93
 • 2,500,000 تومان
 • 912  662  1356 ،
  کارکرده(تاریخ تولدی)
 • 912  662  1356
 • 2,700,000 تومان
 • 912  627  58  38 ،
  صفر(سندسفید) پله آخر
 • 912  627  58  38
 • 2,500,000 تومان
 • 912  623  98  68 ،
  صفر(سندسفید)پله آخر
 • 912  623  98  68
 • 2,450,000 تومان
 • 912  627  64  34 ،
  صفر(سندسفید)پله آخر
 • 912  627  64  34
 • 2,500,000 تومان
 • 912  666  32  89 ،
  صفر(سندسفید) سه رقم اول
 • 912  666  32  89
 • 3,850,000 تومان
 • 912  627  32  92 ،
  صفر(سندسفید)پله آخر
 • 912  627  32  92
 • 2,550,000 تومان
 • 912  697  12  18 ،
  صفر (سندسفید) پله آخر
 • 912  697  12  18
 • 2,700,000 تومان
 • 912  65  904  62 ،
  صفر (سندسفید)
 • 912  65  904  62
 • 1,950,000 تومان
 • 912  62  66  471 ،
  صفر (سند سفید) پله اول
 • 912  62  66  471
 • 2,500,000 تومان
 • 912  62  66  897 ،
  صفر (سند سفید) پله اول
 • 912  62  66  897
 • 2,500,000 تومان
 • 912  695  89  83 ،
  صفر (سند سفید) پله آخر
 • 912  695  89  83
 • 2,450,000 تومان
 • 912  695  68  28 ،
  صفر (سند سفید) پله آخر
 • 912  695  68  28
 • 2,450,000 تومان
 • 912  662  83   03 ،
  صفر (سند سفید) نیم پله
 • 912  662  83   03
 • 2,500,000 تومان
 • 912  68  857  68 ،
  صفر(سندسفید)پرانتزی
 • 912  68  857  68
 • 2,690,000 تومان
 • 912  665  27  24 ،
  صفر(سندسفید)پله آخر
 • 912  665  27  24
 • 2,550,000 تومان
 • 912  623  43  70 ،
  صفر (سند سفید ) پله وسط
 • 912  623  43  70
 • 1,990,000 تومان
 • 912  623  58  54 ،
  صفر (سند سفید) پله آخر
 • 912  623  58  54
 • 2,450,000 تومان
 • 912  623  72  78 ،
  صفر (سند سفید) پله آخر
 • 912  623  72  78
 • 2,450,000 تومان
 • 912  622  78  71 ،
  صفر (سند سفید) پله آخر
 • 912  622  78  71
 • 2,550,000 تومان
 • 912  695  74  71 ،
  صفر (سند سفید) پله آخر
 • 912  695  74  71
 • 2,450,000 تومان
 • 912  693  61  81 ،
  صفر (سند سفید) پله آخر
 • 912  693  61  81
 • 2,500,000 تومان
 • 912  697  25  29 ،
  صفر (سند سفید) پله آخر
 • 912  697  25  29
 • 2,500,000 تومان
 • 912  693  68  48 ،
  صفر (سند سفید) پله آخر
 • 912  693  68  48
 • 2,500,000 تومان
 • 912  693  72  12 ،
  صفر (سند سفید) نیم پله
 • 912  693  72  12
 • 2,300,000 تومان
 • 912  693  85  81 ،
  صفر (سند سفید) پله آخر
 • 912  693  85  81
 • 2,450,000 تومان
 • 912  693  87  81 ،
  صفر (سند سفید) پله آخر
 • 912  693  87  81
 • 2,450,000 تومان
 • 912  693  89  49 ،
  صفر (سند سفید) پله آخر
 • 912  693  89  49
 • 2,450,000 تومان
 • 912  694  15  12 ،
  صفر (سند سفید) پله آخر
 • 912  694  15  12
 • 2,850,000 تومان
 • 912  694  21  91 ،
  صفر (سند سفید) پله آخر
 • 912  694  21  91
 • 2,450,000 تومان
 • 912  694  27  67 ،
  صفر (سند سفید) پله آخر
 • 912  694  27  67
 • 2,450,000 تومان
 • 912  694  37  87 ،
  صفر (سند سفید) پله آخر
 • 912  694  37  87
 • 2,450,000 تومان
 • 912  694  52  02 ،
  صفر (سند سفید) نیم پله
 • 912  694  52  02
 • 2,450,000 تومان
 • 912  694  52  72 ،
  صفر (سند سفید) پله آخر
 • 912  694  52  72
 • 2,450,000 تومان
 • 912  694  66  86 ،
  صفر (سند سفید) پله پلاس
 • 912  694  66  86
 • 3,090,000 تومان
 • 912  694  68  28 ،
  صفر (سند سفید) پله آخر
 • 912  694  68  28
 • 2,450,000 تومان
 • 912  694  73  53 ،
  صفر (سند سفید) پله آخر
 • 912  694  73  53
 • 2,450,000 تومان
 • 912  694  75  71 ،
  صفر (سند سفید) پله آخر
 • 912  694  75  71
 • 2,450,000 تومان
 • 912  694  81  84 ،
  صفر (سند سفید) پله آخر
 • 912  694  81  84
 • 2,450,000 تومان
 • 912  694  89  09 ،
  صفر (سند سفید) نیم پله
 • 912  694  89  09
 • 2,450,000 تومان
 • 912  695  38  28 ،
  صفر (سند سفید) پله آخر
 • 912  695  38  28
 • 2,450,000 تومان
 • 912  695  52  72 ،
  صفر (سند سفید) پله آخر
 • 912  695  52  72
 • 2,450,000 تومان
 • 912  695  58  38 ،
  صفر (سند سفید) پله آخر
 • 912  695  58  38
 • 2,450,000 تومان
 • 912  695  58  48 ،
  صفر (سند سفید) پله آخر
 • 912  695  58  48
 • 2,590,000 تومان
 • 912  607  89  67 ،
  صفر (سند سفید)
 • 912  607  89  67
 • 2,400,000 تومان
 • 912  665  74  72 ،
  صفر (سند سفید) پله آخر
 • 912  665  74  72
 • 2,550,000 تومان
 • 912  67   300  52 ،
  صفر (سند سفید) دو صفر وسط ###
 • 912  67   300  52
 • 3,400,000 تومان
 • 912  660  15  17 ،
  صفر (سند سفید) پله آخر
 • 912  660  15  17
 • 4,090,000 تومان
 • 912  660  15  95 ،
  صفر (سند سفید) نیم پله
 • 912  660  15  95
 • 3,250,000 تومان
 • 912  662   38  18 ،
  صفر (سند سفید) نیم پله
 • 912  662   38  18
 • 2,500,000 تومان
 • 912  65  305  79 ،
  صفر (سند سفید)
 • 912  65  305  79
 • 2,040,000 تومان
 • 912  61  88  068 ،
  صفر (سند سفید)
 • 912  61  88  068
 • 1,850,000 تومان
 • 912  6 5 4 3  820 ،
  صفر (سند سفید) ترتیبی
 • 912  6 5 4 3  820
 • 3,300,000 تومان
 • 912  6 5 4 3  860 ،
  صفر (سند سفید) ترتیبی
 • 912  6 5 4 3  860
 • 3,300,000 تومان
 • 912  659  39  28 ،
  صفر (سند سفید) پله وسط
 • 912  659  39  28
 • 2,000,000 تومان
 • 912  65  934  65 ،
  کارکرده (پرانتزی)
 • 912  65  934  65
 • 2,500,000 تومان
 • 912  68  500  68 ،
  کارکرده (پرانتزی) دوصفر وسط
 • 912  68  500  68
 • 5,600,000 تومان
 • 912  658  45  42 ،
  کارکرده (پله آخر)
 • 912  658  45  42
 • 2,100,000 تومان
 • 912  6 7 8  17  24 ،
  صفر (سند سفید) ترتیبی
 • 912  6 7 8  17  24
 • 2,000,000 تومان
 • 912  65  42  910 ،
  صفر (سند سفید) کدینگ
 • 912  65  42  910
 • 2,400,000 تومان
 • 912  6 5 4 3  781 ،
  صفر (سند سفید) ترتیبی
 • 912  6 5 4 3  781
 • 3,490,000 تومان
 • 912  6 5 4 3 7 8 6 ،
  صفر (سند سفید) ترتیبی
 • 912  6 5 4 3 7 8 6
 • 3,490,000 تومان
 • 912  6 5 4  99  47 ،
  صفر (سند سفید) ترتیبی
 • 912  6 5 4  99  47
 • 1,940,000 تومان
 • 912  6 7 8  18  23 ،
  صفر (سند سفید) ترتیبی
 • 912  6 7 8  18  23
 • 2,000,000 تومان
 • 912  6 7 8  0264 ،
  صفر (سند سفید) ترتیبی
 • 912  6 7 8  0264
 • 2,000,000 تومان
 • 912  6 7 8  0522 ،
  صفر (سند سفید) ترتیبی
 • 912  6 7 8  0522
 • 2,000,000 تومان
 • 912  6 7 8  0942 ،
  صفر (سند سفید) ترتیبی
 • 912  6 7 8  0942
 • 2,000,000 تومان
 • 912  6 7 8  1296 ،
  صفر (سند سفید) ترتیبی
 • 912  6 7 8  1296
 • 2,000,000 تومان
 • 912  697  34  94 ،
  صفر (سند سفید) پله آخر
 • 912  697  34  94
 • 2,500,000 تومان
 • 912  66  106  25 ،
  صفر (سند سفید)
 • 912  66  106  25
 • 2,400,000 تومان