برخی از شماره ها سلام سیم با سال ها تجربه موفق در زمینه خرید و فروش سیمکارت های دائمی و اعتباری با شماره های رند و دلخواه شما و همکاری با تمامی اپراتورهای فعال در کشور تمام سعی خود را کسب رضایت شما مشتریان گرامی کرده است . هدف ما ارائه بهترین خدمات برای شما عزیزان می باشد .

 • 919  27  7 6 5 4  1 ،
  919 ترتیبی##
 • 919  27  7 6 5 4  1
 • 919  27  7 6 5 4  8
 • تماس بگیرید
 • 919  14  97  697 ،
  919 کد 1 گفتاری##
 • 919  14  97  697
 • 919  14  97  597
 • تماس بگیرید
 • 919  859  459  6 ،
  919 گفتاری##
 • 919  859  459  6
 • 919  859  459  7
 • تماس بگیرید
 • 919  088  27  74 ،
  919 سایر##
 • 919  088  27  74
 • 919  088  29  95
 • 919  088  29  97
 • 919  088  27  75
 • 919  088  27  76
 • 919  088  27  70
 • تماس بگیرید
 • 919  076  17  57 ،
  919 نیم پله##
 • 919  076  17  57
 • 919  076  18  08
 • 919  076  18  38
 • 919  076  19  49
 • 919  076  19  69
 • 919  076  19  79
 • تماس بگیرید
 • 919  0170  231 ،
  919 معمولی ##
 • 919  0170  231
 • 919  0170  194
 • 919  0170  228
 • 919  0170  226
 • 919  0170  216
 • 919  0170  289
 • 919  0170  278
 • 919  0170  261
 • 919  0170  267
 • 919  0170  268
 • 919  0170  236
 • 919  0170  297
 • 919  0170  318
 • 919  0170  322
 • تماس بگیرید
 • 919  017  14  86 ،
  919 پله وسط ##
 • 919  017  14  86
 • 919  017  14  91
 • 919  017  14  77
 • 919  017  14  67
 • 919  017  14  43
 • تماس بگیرید
 • 919  078  38  99 ،
  919 پله وسط
 • 919  078  38  99
 • 919  078  38  72
 • 919  078  38  65
 • 919  078  38  64
 • 919  078  38  63
 • 919  078  38  56
 • 919  078  38  55
 • 919  078  38  50
 • 919  078  38  93
 • 919  078  38  89
 • 919  078  38  97
 • تماس بگیرید
 • 919  084  14  63 ،
  919 پله وسط
 • 919  084  14  63
 • 919  084  14  01
 • 919  084  14  08
 • 919  084  14  22
 • 919  084  14  58
 • 919  084  14  57
 • 919  084  14  56
 • 919  084  14  26
 • 919  084  14  55
 • 919  084  14  31
 • 919  084  14  29
 • 919  084  14  27
 • تماس بگیرید
 • 919  076  72  87 ،
  919 پله وسط
 • 919  076  72  87
 • 919  076  71  63
 • 919  076  71  82
 • 919  076  71  84
 • 919  075  85  37
 • 919  075  85  51
 • 919  076  73  87
 • 919  076  71  98
 • 919  076  72  06
 • 919  076  72  08
 • 919  076  72  21
 • 919  076  72  29
 • 919  076  72  31
 • 919  076  75  21
 • تماس بگیرید
 • 919  024  28  77 ،
  919 پله وسط
 • 919  024  28  77
 • 919  024  29  30
 • 919  024  29  12
 • 919  024  29  11
 • 919  024  29  08
 • 919  024  29  03
 • 919  024  28  95
 • 919  024  28  94
 • 919  024  28  91
 • 919  024  28  80
 • 919  024  28  79
 • 919  024  29  98
 • 919  024  29  95
 • 919  024  29  87
 • 919  024  29  84
 • تماس بگیرید
 • 919  083  82  70 ،
  919 پله وسط ##
 • 919  083  82  70
 • 919  083  86  44
 • 919  083  86  54
 • 919  083  86  58
 • 919  083  86  65
 • 919  083  86  73
 • 919  083  82  56
 • 919  083  82  45
 • 919  083  82  26
 • تماس بگیرید
 • 919  0226  3  4  5 ،
  ترتیبی
 • 919  0226  3  4  5
 • 919  0226  3  2  1
 • تماس بگیرید
 • 919  086  46  35 ،
  .##
 • 919  086  46  35
 • 919  086  46  37
 • 919  086  46  39
 • 919  086  46  81
 • 919  086  46  25
 • 919  086  46  94
 • 919  086  46  89
 • تماس بگیرید
 • 919  079  95  75 ،
  ##
 • 919  079  95  75
 • 919  079  93  83
 • 919  079  93  73
 • 919  079  92  97
 • 919  079  84  24
 • 919  079  84  82
 • 919  079  84  81
 • 919  079  84  74
 • 919  087  01  07
 • 919  084  19  12
 • 919  079  88  48
 • 919  079  87  97
 • 919  079  87  85
 • 919  079  86  82
 • 919  079  86  84
 • تماس بگیرید
 • 919  083  84  33 ،
 • 919  083  84  33
 • 919  083  84  36
 • 919  083  84  37
 • 919  083  84  46
 • 919  083  84  75
 • 919  083  84  79
 • 919  083  84  96
 • 919  076  73  26
 • 919  076  74  17
 • 919  083  84  93
 • 919  076  74  18
 • 919  076  74  23
 • 919  076  74  27
 • 919  076  74  28
 • 919  076  74  29
 • 919  076  75  63
 • 919  083  82  36
 • 919  089  87  48
 • تماس بگیرید
 • 919  089  41  91 ،
  ##
 • 919  089  41  91
 • 919  089  42  32
 • 919  089  48  78
 • 919  089  48  98
 • 919  089  32  36
 • 919  089  32  37
 • 919  089  32  39
 • 919  089  32  42
 • 919  089  31  91
 • 919  089  38  34
 • 919  089  38  32
 • 919  089  51  21
 • 919  089  51  31
 • تماس بگیرید
 • 919  976  6  276 ،
  ##
 • 919  976  6  276
 • 919  5  246  346
 • 919  665  3  668
 • 919  6  653  693
 • تماس بگیرید
 • 919  57  86  486 ،
 • 919  57  86  486
 • 919  57  87  987
 • 919  57  857  21
 • 919  57  857  15
 • 919  57  84  984
 • 919  57  84  584
 • 919  578  568  3
 • تماس بگیرید
 • 919  73  45  207 ،
  کد ماشین
 • 919  73  45  207
 • 919  86  38  405
 • تماس بگیرید
 • 919  70  54  219 ،
 • 919  70  54  219
 • 919  70  54  719
 • 919  59  47  319
 • تماس بگیرید
 • 919  080  21  39 ،
  تخلیه نشده
 • 919  080  21  39
 • 919  080  21  42
 • 919  080  21  43
 • 919  080  62  37
 • 919  080  21  52
 • 919  080  21  53
 • 919  080  21  54
 • 919  080  21  55
 • 919  080  21  56
 • 919  080  21  57
 • 919  080  21  58
 • 919  080  62  38
 • 919  080  78  82
 • 919  080  78  83
 • 919  080  21  33
 • 919  080  21  34
 • 919  080  21  35
 • 919  080  21  36
 • 919  080  21  37
 • 919  080  21  38
 • تماس بگیرید
 • 919  079  87  17 ،
  ##
 • 919  079  87  17
 • 919  079  88  18
 • 919  088  26  06
 • 919  088  25  05
 • 919  092  83  03
 • 919  092  86  06
 • 919  044  51  01
 • 919  086  77  07
 • 919  014  62  12
 • 919  014  64  04
 • 919  014  65  15
 • 919  014  66  16
 • 919  086  97  17
 • 919  086  97  07
 • 919  088  27  07
 • 919  079  86  16
 • 919  079  94  04
 • 919  079  96  16
 • 919  079  94  14
 • تماس بگیرید
 • 919  931  12  02 ،
 • 919  931  12  02
 • 919  931  02  12
 • 919  931  02  82
 • 919  931  02  92
 • 919  783  49  09
 • 919  931  02  32
 • 919  783  47  07
 • 919  507  58  18
 • 919  893  07  37
 • 919  893  06  76
 • 919  893  06  86
 • 919  824  66  16
 • 919  931  13  53
 • 919  931  12  32
 • 919  895  84  04
 • تماس بگیرید
 • 919  895  83  20 ،
  تخلیه نشده
 • 919  895  83  20
 • 919  895  84  20
 • 919  895  84  10
 • 919  895  83  90
 • 919  895  83  30
 • 919  895  82  30
 • 919  895  82  40
 • 919  895  83  60
 • 919  895  82  70
 • 919  895  83  10
 • 919  895  82  60
 • تماس بگیرید
 • 919  142  69  95 ،
 • 919  142  69  95
 • 919  142  67  78
 • 919  142  67  54
 • 919  142  67  51
 • 919  142  67  44
 • 919  142  67  48
 • 919  142  67  34
 • 919  142  67  31
 • 919  142  67  24
 • 919  142  67  23
 • 919  149  88  97
 • 919  149  87  94
 • تماس بگیرید
 • 919  088  23  66 ،
 • 919  088  23  66
 • 919  088  24  99
 • 919  088  24  55
 • 919  088  25  11
 • 919  088  24  66
 • تماس بگیرید
 • 919  049  93  96 ،
 • 919  049  93  96
 • 919  049  86  81
 • 919  049  87  37
 • 919  049  87  57
 • 919  049  87  81
 • 919  049  87  83
 • 919  049  87  85
 • 919  049  88  68
 • 919  049  90  92
 • 919  049  90  98
 • 919  049  91  94
 • 919  049  91  97
 • .
 • تماس بگیرید
 • 919  815  47  17 ،
 • 919  815  47  17
 • 919  822  08  78
 • 919  817  08  98
 • 919  817  92  12
 • 919  823  14  94
 • 919  823  14  54
 • 919  873  04  94
 • 919  873  19  89
 • 919  873  19  59
 • 919  873  19  49
 • 919  821  53  13
 • 919  873  47  17
 • تماس بگیرید
 • 919  9777  365 ،
  4G
 • 919  9777  365
 • 919  9777  382
 • 919  9777  386
 • 919  9777  398
 • 919  9777  312
 • 919  9777  315
 • تماس بگیرید
 • 919  9777  124 ،
  4جی##
 • 919  9777  124
 • 919  9777  126
 • 919  9777  134
 • 919  9777  138
 • تماس بگیرید
 • 919  9777  142 ،
  ### 4G
 • 919  9777  142
 • 919  9777  153
 • 919  9777  169
 • 919  9777  182
 • 919  9777  189
 • 919  9777  194
 • تماس بگیرید
 • 919  9777  416 ،
  4G
 • 919  9777  416
 • 919  9777  418
 • 919  9777  425
 • 919  9777  428
 • 919  9777  429
 • 919  9777  435
 • 919  9777  438
 • تماس بگیرید
 • 919  9777  274 ،
  4G
 • 919  9777  274
 • 919  9777  289
 • 919  9777  284
 • 919  9777  285
 • 919  9777  286
 • 919  9777  293
 • 919  9777  294
 • 919  9777  298
 • تماس بگیرید
 • 919  9777  351 ،
  4G
 • 919  9777  351
 • 919  9777  352
 • 919  9777  354
 • 919  9777  356
 • 919  9777  359
 • تماس بگیرید
 • 919  895  83  80 ،
  ت.ن
 • 919  895  83  80
 • 919  895  83  81
 • 919  895  83  85
 • 919  895  83  89
 • 919  895  83  86
 • تماس بگیرید
 • 919  0068  319 ،
 • 919  0068  319
 • 919  0092  782
 • 919  0043  614
 • 919  0052  358
 • 919  0039  975
 • تماس بگیرید
 • 919  270  38  64 ،
 • 919  270  38  64
 • 919  238  26  85
 • 919  23  77  166
 • 919  220  11  96
 • 919  29  63  283
 • 919  217  37  84
 • 919  216  91  55
 • 919  275  8  273
 • 919  289  56  92
 • 919  226  40  62
 • تماس بگیرید
 • 919  916  64  50 ،
 • 919  916  64  50
 • 919  913  66  52
 • 919  914  69  07
 • 919  918  65  34
 • 919  916  65  98
 • 919  918  69  05
 • 919  914  73  89
 • 919  917  14  42
 • 919  910  12  80
 • 919  913  12  93
 • 919  912  98  81
 • 919  916  12  49
 • 919  912  41  33
 • 919  912  59  32
 • 919  916  96  88
 • 919  911  0997
 • 919  912  18  24
 • تماس بگیرید
 • 919  22  55  673 ،
  دودویی اول
 • 919  22  55  673
 • 919  55  88  189
 • 919  55  22  418
 • تماس بگیرید
 • 919  915  59  52 ،
 • 919  915  59  52
 • 919  918  37  32
 • 919  913  31  35
 • تماس بگیرید
 • 919  23  95  905 ،
 • 919  23  95  905
 • 919  245  275  5
 • 919  403  1  401
 • 919  401  7  501
 • 919  487  467  7
 • 919  486  49  86
 • 919  330  8  331
 • 919  307  4  807
 • 919  212  8  414
 • 919  310  312  7
 • 919  631  931  4
 • تماس بگیرید
 • 919  518  02  52 ،
 • 919  518  02  52
 • 919  422  17  97
 • 919  225  08  68
 • 919  450  15  75
 • تماس بگیرید
 • 919  226  0  446 ،
  رند
 • 919  226  0  446
 • 919  221  0  239
 • 919  230  97  40
 • 919  224  25  73
 • 919  206  17  87
 • 919  239  289  4
 • 919  298  294  7
 • 919  21  29  723
 • 919  20  23  610
 • تماس بگیرید
 • 919  068  69  82 ،
 • 919  068  69  82
 • 919  068  67  99
 • 919  088  38  05
 • 919  086  89  41
 • 919  088  38  53
 • 919  086  88  65
 • 919  086  89  15
 • تماس بگیرید
 • 919  872  0  854 ،
  4G
 • 919  872  0  854
 • 919  872  43  04
 • 919  872  43  05
 • 919  872  43  02
 • تماس بگیرید
 • 919  089  43  49 ،
 • 919  089  43  49
 • 919  089  63  68
 • 919  089  31  41
 • 919  089  31  34
 • 919  089  31  51
 • 919  089  31  81
 • 919  087  58  78
 • 919  084  49  41
 • 919  089  41  46
 • تماس بگیرید
 • 919  450  62  70 ،
 • 919  450  62  70
 • 919  330  69  80
 • 919  280  14  60
 • 919  320  25  50
 • تماس بگیرید