برخی از شماره ها سلام سیم با سال ها تجربه موفق در زمینه خرید و فروش سیمکارت های دائمی و اعتباری با شماره های رند و دلخواه شما و همکاری با تمامی اپراتورهای فعال در کشور تمام سعی خود را کسب رضایت شما مشتریان گرامی کرده است . هدف ما ارائه بهترین خدمات برای شما عزیزان می باشد .

 • 921  310  81  73 ،
  معمولی
 • 921  310  81  73
 • 921  310  81  72
 • تماس بگیرید
 • 921  043  7002 ،
  هزاری آخر ###
 • 921  043  7002
 • 921  043  7004
 • 921  043  7005
 • 921  043  7006
 • 921  043  7008
 • 921  043  7009
 • تماس بگیرید
 • 921  043  8001 ،
  هزاری آخر ###
 • 921  043  8001
 • 921  043  8002
 • 921  043  8004
 • 921  043  8005
 • 921  043  8006
 • 921  043  8007
 • 921  043  8009
 • 921  043  7800
 • تماس بگیرید
 • 921  046  1200 ،
  هزاری آخر
 • 921  046  1200
 • 921  046  1800
 • 921  046  1900
 • تماس بگیرید
 • 921  043  5001 ،
  هزاری آخر
 • 921  043  5001
 • 921  043  5002
 • 921  043  5004
 • 921  043  5006
 • 921  043  5007
 • 921  043  5008
 • 921  043  5009
 • تماس بگیرید
 • 921  799  52  62 ،
  پله آخر
 • 921  799  52  62
 • 921  785  79  49
 • تماس بگیرید
 • 921  310  81  32 ،
  معمولی
 • 921  310  81  32
 • 921  310  81  34
 • 921  310  81  35
 • 921  310  81  36
 • 921  310  81  37
 • 921  310  81  38
 • 921  310  81  39
 • تماس بگیرید
 • 921  12  16  498 ،
 • 921  12  16  498
 • 921  12  16  501
 • 921  12  16  502
 • 921  12  16  503
 • 921  12  16  504
 • 921  12  16  505
 • 921  12  16  507
 • 921  12  16  506
 • 921  12  16  508
 • 921  12  16  509
 • 921  12  16  510
 • 921  12  16  513
 • 921  12  16  514
 • 921  12  16  414
 • 921  12  16  415
 • 921  12  16  416
 • 921  12  16  417
 • 921  12  16  418
 • 921  12  16  419
 • 921  12  16  420
 • تماس بگیرید
 • 921  12  16  459 ،
 • 921  12  16  459
 • 921  12  16  413
 • 921  12  16  470
 • 921  12  16  471
 • 921  12  16  472
 • 921  12  16  473
 • 921  12  16  475
 • 921  12  16  476
 • 921  12  16  478
 • 921  12  16  479
 • 921  12  16  480
 • 921  12  16  481
 • 921  12  16  482
 • 921  12  16  483
 • 921  12  16  485
 • تماس بگیرید
 • 921  121  64  60 ،
  پله آخر (خاص)
 • 921  121  64  60
 • 921  121  64  61
 • 921  121  64  62
 • 921  121  64  63
 • 921  121  64  67
 • 921  121  64  68
 • 921  121  64  69
 • 921  121  64  74
 • 921  121  64  84
 • 921  121  64  94
 • 921  121  64  24
 • 921  121  64  32
 • 921  121  64  34
 • 921  121  64  54
 • تماس بگیرید
 • 921  870  170  7 ،
 • 921  870  170  7
 • 921  870  170  9
 • 921  870  170  6
 • 921  870  170  5
 • 921  870  170  4
 • 921  870  170  3
 • تماس بگیرید
 • 921  955  14  16 ،
 • 921  955  14  16
 • 921  955  14  17
 • 921  955  14  18
 • 921  955  14  15
 • 921  955  20  24
 • 921  955  16  19
 • 921  955  16  15
 • 921  955  16  14
 • 921  955  16  13
 • 921  955  16  12
 • 921  955  19  10
 • 921  955  19  12
 • 921  955  21  51
 • 921  955  21  41
 • 921  955  21  61
 • 921  955  21  71
 • 921  955  21  81
 • 921  955  19  13
 • 921  955  16  17
 • 921  955  16  18
 • تماس بگیرید
 • 921  870  1360 ،
 • 921  870  1360
 • 921  870  1361
 • 921  870  1362
 • 921  870  1363
 • 921  870  1364
 • 921  870  1365
 • 921  870  1366
 • 921  870  1367
 • 921  870  1368
 • 921  870  1369
 • 921  870  1371
 • 921  870  1372
 • 921  870  1373
 • 921  870  1374
 • 921  870  1375
 • 921  870  1376
 • 921  870  1377
 • 921  870  1379
 • 921  870  1380
 • تماس بگیرید
 • 921  870  1350 ،
 • 921  870  1350
 • 921  870  1351
 • 921  870  1352
 • 921  870  1353
 • 921  870  1354
 • 921  870  1355
 • 921  870  1356
 • 921  870  1357
 • 921  870  1358
 • 921  870  1359
 • تماس بگیرید
 • 921  869  57  55 ،
 • 921  869  57  55
 • 921  869  57  54
 • 921  869  57  56
 • 921  869  57  59
 • 921  869  57  67
 • 921  869  57  87
 • 921  869  57  97
 • 921  869  57  27
 • 921  869  57  37
 • 921  869  57  47
 • 921  869  57  51
 • 921  869  57  53
 • 921  869  57  50
 • 921  869  57  52
 • 921  869  61  51
 • 921  869  61  41
 • 921  869  61  71
 • 921  869  61  21
 • 921  869  61  31
 • 921  869  62  82
 • تماس بگیرید
 • 921  869  62  92 ،
 • 921  869  62  92
 • 921  869  62  72
 • 921  869  62  42
 • 921  869  62  52
 • 921  869  62  32
 • 921  869  61  81
 • 921  869  61  91
 • 921  869  58  28
 • 921  869  58  38
 • 921  869  58  48
 • 921  869  58  50
 • 921  869  58  51
 • 921  869  58  54
 • 921  869  58  52
 • 921  869  58  53
 • 921  869  58  55
 • 921  869  58  56
 • 921  869  58  57
 • 921  869  58  78
 • 921  869  58  98
 • تماس بگیرید
 • 921  869  54  59 ،
 • 921  869  54  59
 • 921  869  54  64
 • 921  869  54  74
 • 921  869  65  25
 • 921  869  64  84
 • 921  869  64  94
 • 921  869  64  34
 • 921  869  64  54
 • 921  869  64  74
 • 921  869  64  24
 • تماس بگیرید
 • 921  869  63  93 ،
 • 921  869  63  93
 • 921  869  63  73
 • 921  869  63  83
 • 921  869  63  23
 • 921  869  63  43
 • 921  869  63  53
 • 921  869  54  94
 • 921  869  55  35
 • 921  869  55  25
 • 921  869  55  45
 • 921  869  54  51
 • 921  869  54  56
 • 921  869  54  53
 • 921  869  54  52
 • 921  869  54  57
 • 921  869  54  58
 • تماس بگیرید
 • 921  869  59  29 ،
 • 921  869  59  29
 • 921  869  59  39
 • 921  869  59  49
 • 921  869  59  79
 • 921  869  59  89
 • تماس بگیرید
 • 921  800  59  58 ،
  هزاری اول پله
 • 921  800  59  58
 • 921  800  59  57
 • 921  800  59  54
 • 921  800  59  53
 • 921  800  59  51
 • 921  800  59  50
 • 921  800  59  49
 • 921  800  58  28
 • 921  800  58  18
 • 921  800  58  51
 • 921  800  58  52
 • 921  800  58  53
 • 921  800  58  54
 • 921  800  58  56
 • 921  800  58  57
 • 921  800  58  50
 • تماس بگیرید
 • 921  800  59  23 ،
  هزاری اول
 • 921  800  59  23
 • 921  800  59  68
 • 921  800  59  67
 • 921  800  59  63
 • 921  800  59  62
 • 921  800  59  28
 • 921  800  59  26
 • 921  800  59  24
 • 921  800  58  12
 • 921  800  58  69
 • 921  800  58  97
 • 921  800  58  96
 • 921  800  58  93
 • 921  800  58  74
 • 921  800  58  72
 • 921  800  57  94
 • 921  800  57  93
 • 921  800  57  91
 • 921  800  57  89
 • 921  800  57  84
 • تماس بگیرید
 • 921  300 43  62 ،
  هزاری اول
 • 921  300 43  62
 • 921  300 43  58
 • 921  300 43  57
 • 921  300 43  61
 • 921  300 43  59
 • 921  800  59  48
 • 921  800  59  46
 • 921  800  59  43
 • 921  800  59  41
 • 921  800  58  29
 • 921  800  58  27
 • 921  800  58  21
 • 921  800  58  19
 • 921  800  58  14
 • 921  800  58  13
 • 921  800  58  61
 • 921  800  58  62
 • 921  800  58  67
 • تماس بگیرید
 • 921  800  59  60 ،
  هزاری اول
 • 921  800  59  60
 • 921  800  58  70
 • 921  800  57  90
 • 921  800  59  40
 • 921  800  58  20
 • 921  800  58  60
 • 921  300  79  30
 • 921  300  75  60
 • 921  300  81  30
 • 921  300  79  20
 • 921  300  79  80
 • 921  300  81  20
 • 921  300  79  10
 • 921  300  76  10
 • 921  300  75  90
 • تماس بگیرید
 • 921  984  77  87 ،
  ##
 • 921  984  77  87
 • 921  984  77  97
 • 921  984  77  67
 • 921  984  77  57
 • 921  984  77  27
 • 921  984  77  47
 • 921  984  77  37
 • تماس بگیرید
 • 921  253  153  2 ،
 • 921  253  153  2
 • 921  254  154  2
 • 921  256  156  2
 • 921  254  354  2
 • تماس بگیرید
 • 921  86  83  800 ،
 • 921  86  83  800
 • 921  86  84  800
 • 921  86  85  800
 • تماس بگیرید
 • 921  86  85  400 ،
 • 921  86  85  400
 • 921  86  85  300
 • 921  86  85  200
 • 921  86  85  100
 • 921  86  85  900
 • 921  86  84  100
 • 921  86  84  200
 • 921  86  84  300
 • 921  86  83  700
 • 921  86  83  600
 • 921  86  83  500
 • 921  86  81  200
 • 921  86  82  900
 • 921  86  83  900
 • 921  86  82  100
 • 921  86  82  300
 • 921  86  82  400
 • 921  86  82  500
 • 921  86  82  600
 • 921  76  82  700
 • تماس بگیرید
 • 921  865  2500 ،
 • 921  865  2500
 • 921  865  2400
 • 921  865  2300
 • 921  865  2100
 • 921  867  1900 
 • 921  867  1800
 • 921  867  1700
 • 921  865  1900
 • 921  865  1800
 • 921  867  4100
 • 921  967  4200
 • 921  867  4300
 • 921  867  3500
 • 921  867  4500
 • 921  867  4600
 • تماس بگیرید
 • 921  867  2900 ،
 • 921  867  2900
 • 921  867  2100
 • 921  867  2300
 • 921  867  2400
 • 921  867  2500
 • 921  867  2600
 • 921  867  2700
 • 921  867  2800
 • 921  867  4700
 • 921  867  4800
 • 921  867  4900
 • 921  867  3100
 • 921  867  3200
 • 921  865  1200
 • 921  865  1300
 • 921  865  1400
 • 921  865  1500
 • 921  865  1600
 • 921  865  1700
 • 921  865  2600
 • تماس بگیرید
 • 921  865  2600 ،
 • 921  865  2600
 • 921  865  1400
 • 921  865  1500
 • 921  865  1600
 • 921  865  1700
 • تماس بگیرید