برخی از شماره ها سلام سیم با سال ها تجربه موفق در زمینه خرید و فروش سیمکارت های دائمی و اعتباری با شماره های رند و دلخواه شما و همکاری با تمامی اپراتورهای فعال در کشور تمام سعی خود را کسب رضایت شما مشتریان گرامی کرده است . هدف ما ارائه بهترین خدمات برای شما عزیزان می باشد .

 • 922  919  0  519 ،
  گفتاری
 • 922  919  0  519
 • 922  919  2  619
 • تماس بگیرید
 • 922  92  93  97  4 ،
  سه پله اول
 • 922  92  93  97  4
 • 922  92  93  97  5
 • 922  92  93  97  6
 • 922  92  93  97  7
 • 922  92  93  97  8
 • 922  92  93  98  0
 • 922  92  93  98  1
 • 922  92  93  98  2
 • 922  92  93  98  3
 • 922  92  93  98  4
 • تماس بگیرید
 • 922  919  00  86 ،
  دوصفروسط
 • 922  919  00  86
 • 922  919  00  49
 • تماس بگیرید
 • 922  013  53  83 ،
  پله آخر
 • 922  013  53  83
 • 922  013  38  35
 • 922  013  37  67
 • 922  013  48  47
 • 922  013  37  97
 • 922  013  39  37
 • 922  013  48  41
 • 922  013  38  37
 • 922  013  39  32
 • 922  013  48  46
 • 922  013  37  57
 • 922  013  54  34
 • 922  013  38  30
 • 922  013  38  98
 • 922  013  38  68
 • 922  013  48  58
 • 922  013  39  34
 • 922  013  38  78
 • 922  013  48  45
 • تماس بگیرید
 • 922  533  16  10 ،
  پله آخر
 • 922  533  16  10
 • 922  533  16  12
 • 922  533  16  13
 • 922  533  16  14
 • 922  533  16  15
 • 922  533  16  18
 • 922  533  16  19
 • تماس بگیرید
 • 922  9200 124 ،
  هزاری اول ##
 • 922  9200 124
 • 922  9200 125
 • 922  9200 126
 • 922  9200 134
 • 922  9200 135
 • 922  9200 127
 • 922  9200 128
 • 922  9200 129
 • 922  9200 136
 • 922  9200 137
 • 922  9200 138
 • 922  9200 132
 • 922  9200 139
 • تماس بگیرید
 • 922  91  997  91 ،
  پرانتزی
 • 922  91  997  91
 • 922  91  998  91
 • تماس بگیرید
 • 922  9200  168 ،
 • 922  9200  168
 • 922  9200  169
 • 922  9200  172
 • 922  9200  214
 • 922  9200  213
 • تماس بگیرید
 • 922  50  53  58  7 ،
 • 922  50  53  58  7
 • 922  50  53  58  8
 • 922  50  53  58  6
 • 922  50  53  57  8
 • تماس بگیرید
 • 922  50  56  738 ،
 • 922  50  56  738
 • 922  50  56  721
 • 922  50  56  749
 • 922  50  56  756
 • 922  50  56  758
 • 922  50  56  752
 • 922  50  57  460
 • 922  50  54  855
 • 922  50  52  655
 • 922  50  56  270
 • 922  50  56  290
 • تماس بگیرید
 • 922  950  46  86 ،
 • 922  950  46  86
 • 922  950  46  76
 • 922  950  45  43
 • 922  950  42  48
 • 922  950  39  89
 • 922  950  42  62
 • 922  950  42  40
 • 922  950  42  41
 • 922  950  42  44
 • 922  950  42  45
 • 922  950  42  46
 • 922  950  42  47
 • تماس بگیرید
 • 922  950  45  44 ،
 • 922  950  45  44
 • 922  950  45  47
 • 922  950  45  48
 • 922  950  45  49
 • 922  950  46  96
 • 922  950  47  42
 • 922  950  47  49
 • 922  950  47  46
 • 922  950  47  45
 • 922  039  98  97
 • 922  914  43  45
 • 922  914  43  53
 • تماس بگیرید
 • 922  020  96  98 ،
  پله آخر (خاص)
 • 922  020  96  98
 • 922  020  98  28
 • 922  020  96  99
 • تماس بگیرید
 • 922  322  12  30 ،
 • 922  322  12  30
 • 922  322  12  31
 • 922  322  12  35
 • 922  322  12  37
 • 922  322  12  40
 • 922  322  12  41
 • 922  322  12  43
 • 922  322  12  45
 • 922  322  12  47
 • 922  322  12  49
 • 922  322  12  50
 • 922  322  12  51
 • 922  322  12  53
 • 922  322  12  54
 • 922  322  12  56
 • 922  322  12  57
 • 922  322  12  58
 • 922  322  12  59
 • 922  322  12  60
 • 922  322  12  63
 • تماس بگیرید
 • 922  322  09  89 ،
 • 922  322  09  89
 • 922  322  09  79
 • 922  322  09  69
 • 922  322  09  59
 • تماس بگیرید
 • 922  322  12  05 ،
 • 922  322  12  05
 • 922  322  12  06
 • 922  322  12  07
 • 922  322  12  09
 • تماس بگیرید
 • 922  322  10  78 ،
 • 922  322  10  78
 • 922  322  10  76
 • 922  322  10  75
 • 922  322  10  74
 • 922  322  10  73
 • 922  322  10  72
 • 922  322  10  68
 • 922  322  10  67
 • 922  322  10  65
 • 922  322  10  64
 • 922  322  10  62
 • 922  322  10  61
 • تماس بگیرید
 • 922  322  10  59 ،
 • 922  322  10  59
 • 922  322  10  58
 • 922  322  10  54
 • 922  322  10  53
 • 922  322  10  52
 • 922  322  10  51
 • 922  322  10  45
 • 922  322  10  42
 • 922  322  10  41
 • 922  322  10  39
 • 922  322  10  37
 • 922  322  10  36
 • 922  322  10  35
 • 922  322  10  31
 • 922  322  0987
 • 922  322  0985
 • 922  322  0983
 • 922  322  0980
 • تماس بگیرید
 • 922  322  0978 ،
 • 922  322  0978
 • 922  322  0975
 • 922  322  0974
 • 922  322  0973
 • 922  322  0970
 • 922  322  0964
 • 922  322  0962
 • 922  322  0960
 • 922  322  0957
 • 922  322  0956
 • 922  322  0953
 • 922  322  0952
 • 922  322  0951
 • 922  322  0950
 • 922  322  0948
 • 922  322  0946
 • 922  322  0942
 • 922  322  0941
 • 922  322  0934
 • تماس بگیرید
 • 922  672  4009 ،
 • 922  672  4009
 • 922  672  4006
 • 922  656  3004
 • 922  673  8003
 • 922  674  5002
 • 922  672  6007
 • 922  672  6009
 • 922  672  3001
 • 922  673  8005
 • 922  246  1003
 • 922  673  7005
 • 922  674  2009
 • 922  674  3007
 • تماس بگیرید
 • 922  672  5009 ،
 • 922  672  5009
 • 922  251  4001
 • 922  251  4002
 • 922  672  3006
 • 922  672  1009
 • 922  672  1003
 • 922  674  6008
 • 922  674  6002
 • 922  251  2008
 • 922  251  2004
 • 922  251  3008
 • 922  251  3009
 • 922  251  3002
 • 922  251  3004
 • تماس بگیرید
 • 922  674  2700 ،
 • 922  674  2700
 • 922  674  5700
 • 922  672  6200
 • 922  673  8400
 • 922  672  6500
 • 922  676  9200
 • 922  165  4900
 • 922  247  1500
 • 922  673  7100
 • 922  673  4800
 • 922  674  3700
 • تماس بگیرید
 • 922  674  6200 ،
 • 922  674  6200
 • 922  674  6700
 • 922  673  2600
 • 922  672  5600
 • 922  672  5200
 • 922  672  3200
 • 922  673  2500
 • 922  251  4100
 • 922  672  1300
 • 922  251  2500
 • 922  251  2600
 • 922  672  4200
 • 922  672  4600
 • 922  672  4700
 • تماس بگیرید
 • 922  357  9800 ،
  ##
 • 922  357  9800
 • 922  357  9700
 • 922  357  9400
 • 922  673  9005
 • 922  676  9600
 • 922  673  5200
 • 922  674  6100
 • 922  602  9800
 • 922  357  9600
 • 922  357  9500
 • تماس بگیرید
 • 922  673  4006 ،
 • 922  673  4006
 • 922  673  7004
 • 922  672  5007
 • 922  672  5004
 • 922  672  6003
 • 922  673  9500
 • 922  673  7600
 • 922  673  4300
 • تماس بگیرید
 • 992  57  96  896 ،
 • 992  57  96  896
 • 992  59  18  218
 • 992  579  68  79
 • تماس بگیرید
 • 922  92  400  45 ،
 • 922  92  400  45
 • 922  92  400  43
 • 922  92  900  85
 • 922  92  400  46
 • 922  92  400  35
 • 922  92  900  76
 • 922  92  900  84
 • 922  92  900  78
 • تماس بگیرید
 • 992  619  30  32 ،
 • 992  619  30  32
 • 992  619  30  33
 • 992  619  30  34
 • 992  619  30  35
 • 992  619  30  36
 • 992  619  30  37
 • 992  619  30  38
 • 992  619  30  39
 • تماس بگیرید
 • 922  673  5200 ،
 • 922  673  5200
 • 922  674  6100
 • 922  602  9800
 • 922  357  9600
 • 922  357  9500
 • تماس بگیرید