برخی از شماره ها سلام سیم با سال ها تجربه موفق در زمینه خرید و فروش سیمکارت های دائمی و اعتباری با شماره های رند و دلخواه شما و همکاری با تمامی اپراتورهای فعال در کشور تمام سعی خود را کسب رضایت شما مشتریان گرامی کرده است . هدف ما ارائه بهترین خدمات برای شما عزیزان می باشد .

 • 922  919  0  519 ،
  گفتاری
 • 922  919  0  519
 • 922  919  2  619
 • تماس بگیرید
 • 922  919  00  86 ،
  دوصفروسط
 • 922  919  00  86
 • 922  919  00  49
 • تماس بگیرید
 • 922  013  53  83 ،
  پله آخر
 • 922  013  53  83
 • 922  013  38  35
 • 922  013  37  67
 • 922  013  48  47
 • 922  013  37  97
 • 922  013  39  37
 • 922  013  48  41
 • 922  013  38  37
 • 922  013  39  32
 • 922  013  48  46
 • 922  013  37  57
 • 922  013  54  34
 • 922  013  38  30
 • 922  013  38  98
 • 922  013  38  68
 • 922  013  48  58
 • 922  013  39  34
 • 922  013  38  78
 • 922  013  48  45
 • تماس بگیرید
 • 922  533  16  10 ،
  پله آخر
 • 922  533  16  10
 • 922  533  16  12
 • 922  533  16  13
 • 922  533  16  14
 • 922  533  16  15
 • 922  533  16  18
 • 922  533  16  19
 • تماس بگیرید
 • 922  91  997  91 ،
  پرانتزی
 • 922  91  997  91
 • 922  91  998  91
 • تماس بگیرید
 • 922  50  53  58  7 ،
 • 922  50  53  58  7
 • 922  50  53  58  8
 • 922  50  53  58  6
 • 922  50  53  57  8
 • تماس بگیرید
 • 922  950  45  44 ،
 • 922  950  45  44
 • 922  950  45  47
 • 922  950  45  48
 • 922  950  45  49
 • 922  950  46  96
 • 922  950  47  42
 • 922  950  47  49
 • 922  950  47  46
 • 922  950  47  45
 • 922  039  98  97
 • 922  914  43  45
 • 922  914  43  53
 • تماس بگیرید
 • 922  020  96  98 ،
  پله آخر (خاص)
 • 922  020  96  98
 • 922  020  98  28
 • 922  020  96  99
 • تماس بگیرید
 • 922  322  09  89 ،
 • 922  322  09  89
 • 922  322  09  79
 • 922  322  09  69
 • 922  322  09  59
 • تماس بگیرید
 • 922  322  12  05 ،
 • 922  322  12  05
 • 922  322  12  06
 • 922  322  12  07
 • 922  322  12  09
 • تماس بگیرید
 • 922  322  10  78 ،
 • 922  322  10  78
 • 922  322  10  76
 • 922  322  10  75
 • 922  322  10  74
 • 922  322  10  73
 • 922  322  10  72
 • 922  322  10  68
 • 922  322  10  67
 • 922  322  10  65
 • 922  322  10  64
 • 922  322  10  62
 • 922  322  10  61
 • تماس بگیرید
 • 922  322  10  59 ،
 • 922  322  10  59
 • 922  322  10  58
 • 922  322  10  54
 • 922  322  10  53
 • 922  322  10  52
 • 922  322  10  51
 • 922  322  10  45
 • 922  322  10  42
 • 922  322  10  41
 • 922  322  10  39
 • 922  322  10  37
 • 922  322  10  36
 • 922  322  10  35
 • 922  322  10  31
 • 922  322  0987
 • 922  322  0985
 • 922  322  0983
 • تماس بگیرید
 • 922  322  0978 ،
 • 922  322  0978
 • 922  322  0975
 • 922  322  0974
 • 922  322  0973
 • 922  322  0970
 • 922  322  0964
 • 922  322  0962
 • 922  322  0960
 • 922  322  0957
 • 922  322  0956
 • 922  322  0953
 • 922  322  0952
 • 922  322  0951
 • 922  322  0950
 • 922  322  0948
 • 922  322  0946
 • 922  322  0942
 • 922  322  0941
 • 922  322  0934
 • تماس بگیرید
 • 922  672  4009 ،
  ##
 • 922  672  4009
 • 922  672  4006
 • 922  656  3004
 • 922  673  8003
 • 922  674  5002
 • 922  672  6007
 • 922  672  6009
 • 922  672  3001
 • 922  673  8005
 • 922  246  1003
 • 922  673  7005
 • 922  674  2009
 • 922  674  3007
 • تماس بگیرید
 • 922  674  6200 ،
 • 922  674  6200
 • 922  674  6700
 • 922  673  2600
 • 922  672  5600
 • 922  672  5200
 • 922  672  3200
 • 922  673  2500
 • 922  251  4100
 • 922  672  1300
 • 922  251  2500
 • 922  251  2600
 • 922  672  4200
 • 922  672  4600
 • 922  672  4700
 • تماس بگیرید
 • 922  92  400  45 ،
 • 922  92  400  45
 • 922  92  400  43
 • 922  92  900  85
 • 922  92  400  46
 • 922  92  400  35
 • 922  92  900  76
 • 922  92  900  84
 • 922  92  900  78
 • تماس بگیرید