برخی از شماره ها سلام سیم با سال ها تجربه موفق در زمینه خرید و فروش سیمکارت های دائمی و اعتباری با شماره های رند و دلخواه شما و همکاری با تمامی اپراتورهای فعال در کشور تمام سعی خود را کسب رضایت شما مشتریان گرامی کرده است . هدف ما ارائه بهترین خدمات برای شما عزیزان می باشد .

 • 935  057  63  57 ،
  جفت پرشی
 • 935  057  63  57
 • 935  0  576  276
 • تماس بگیرید
 • 935  057  71  51   ،
  پله آخر
 • 935  057  71  51  
 • 935  057  72  92
 • 935  057  71  78
 • 935  057  71  76
 • 935  057  71  73
 • 935  057  71  61
 • 935  057  74  71
 • 935  057  74  70
 • 935  057  73  70
 • 935  057  71  41
 • 935  057  71  31
 • 935  057  71  21
 • 935  057  70  79
 • 935  057  70  73
 • تماس بگیرید
 • 935  051  24  26 ،
  پله آخر
 • 935  051  24  26
 • 935  051  24  23
 • 935  051  23  93
 • 935  051  23  83
 • 935  051  24  54
 • 935  051  25  28
 • 935  051  26  36
 • 935  051  25  95
 • 935  051  27  67
 • 935  051  27  57
 • 935  051  28  27
 • 935  051  28  25
 • 935  051  28  26
 • 935  051  28  21
 • 935  051  27  47
 • تماس بگیرید
 • 935  057  65  66 ،
  پله آخر
 • 935  057  65  66
 • 935  057  64  68
 • 935  057  63  69
 • 935  057  63  68
 • 935  057  63  60
 • 935  057  63  66
 • 935  057  62  66
 • 935  057  62  61
 • 935  057  62  60
 • 935  057  62  32
 • 935  057  61  66
 • 935  057  61  63
 • تماس بگیرید
 • 935  053  89  83 ،
  پله آخر
 • 935  053  89  83
 • 935  053  87  81
 • 935  053  84  87
 • 935  053  84  82
 • 935  053  84  80
 • 935  053  84  54
 • 935  053  81  91
 • 935  053  79  73
 • 935  053  77  87
 • 935  053  77  27
 • 935  053  76  74
 • 935  053  74  84
 • تماس بگیرید
 • 935  0512  812 ،
  گفتاری
 • 935  0512  812
 • 935  0512  612
 • 935  0512  516
 • 935  0512  519
 • تماس بگیرید
 • 935  059  049  2 ،
  گفتاری
 • 935  059  049  2
 • 935  059  039  9
 • 935  059  039  6
 • 935  059  029  1
 • 935  059  029  2
 • 935  059  029  6
 • 935  059  039  4
 • 935  059  049  4
 • تماس بگیرید
 • 935  05  1  2  33  5  6 ،
  ترتیبی
 • 935  05  1  2  33  5  6
 • 935  0590  3  2  1
 • تماس بگیرید
 • 935  0  5  4  3  364 ،
  ترتیبی
 • 935  0  5  4  3  364
 • 935  0  5  4  3  369
 • 935  0  5  4  3  375
 • 935  0  5  4  3  376
 • 935  0  5  4  3  379
 • 935  0  5  4  3  384
 • 935  0  5  4  3  392
 • 935  0  5  4  3  386
 • 935  0  5  4  3  394
 • 935  0  5  4  3  396
 • تماس بگیرید
 • 935  072  09  59 ،
  نیم پله
 • 935  072  09  59
 • 935  072  07  47
 • 935  072  11  61
 • 935  072  08  78
 • 935  072  08  38
 • تماس بگیرید
 • 935  051  18  48 ،
  نیم پله
 • 935  051  18  48
 • 935  051  17  97
 • 935  051  17  27
 • تماس بگیرید
 • 935  072  27  17 ،
  نیم پله
 • 935  072  27  17
 • 935  072  25  05
 • 935  072  23  03
 • تماس بگیرید
 • 935  072  84  04 ،
  نیم پله
 • 935  072  84  04
 • 935  072  87  07
 • تماس بگیرید
 • 935  07  25  912 ،
  کدینگ
 • 935  07  25  912
 • 935  07  25  914
 • 935  07  25  915
 • 935  07  25  916
 • 935  07  25  917
 • 935  07  25  918
 • تماس بگیرید