برخی از شماره ها سلام سیم با سال ها تجربه موفق در زمینه خرید و فروش سیمکارت های دائمی و اعتباری با شماره های رند و دلخواه شما و همکاری با تمامی اپراتورهای فعال در کشور تمام سعی خود را کسب رضایت شما مشتریان گرامی کرده است . هدف ما ارائه بهترین خدمات برای شما عزیزان می باشد .

 • 990  980  47  80 ،
  تخلیه نشده##
 • 990  980  47  80
 • 990  690  21  90
 • تماس بگیرید
 • 990  698  1  998 ،
  گفتاری ##
 • 990  698  1  998
 • 990  6  984  684
 • 990  531  50  31
 • 990  484  684  8
 • تماس بگیرید
 • 990  763  0  760 ،
 • 990  763  0  760
 • 990  763  0  769
 • 990  763  0  768
 • 990  763  0  767
 • 990  763  0  766
 • 990  763  0  765
 • 990  763  0  764
 • 990  763  0  762
 • 990  963  0  761
 • تماس بگیرید
 • 990  980  7  950 ،
 • 990  980  7  950
 • 990  980  7  880
 • 990  980  7  930
 • 990  980  6  940
 • 990  980  990  1
 • 990  91  57  857
 • 990  91  48  948
 • 990  980  9  280
 • 990  914  6  714
 • 990  980  9  970
 • 990  980  930  8
 • تماس بگیرید
 • 990  93  97  033 ،
 • 990  93  97  033
 • 990  93  96  788
 • 990  93  96  755
 • 990  93  96  733
 • 990  93  97  044
 • تماس بگیرید
 • 990  745  00  51 ،
 • 990  745  00  51
 • 990  733  00  71
 • 990  733  00  38
 • 990  745  00  52
 • 990  745  00  94
 • 990  733  00  79
 • 990  745  00  76
 • 990  745  00  73
 • تماس بگیرید
 • 990  901  14  94 ،
 • 990  901  14  94
 • 990  901  14  84
 • 990  901  14  74
 • 990  901  14  64
 • 990  901  14  54
 • 990  901  14  34
 • 990  901  14  24
 • 990  901  15  05
 • تماس بگیرید
 • 990 77 11 567 ،
 • 990 77 11 567
 • 990 77 11 505
 • 990 77 11 525
 • 990 77 11 565
 • 990 77 11 595
 • 990 77 11 585
 • 990 77 11 789
 • تماس بگیرید
 • 990 980 99 49 ،
 • 990 980 99 49
 • 990 980 92 90
 • 990 980 99 89
 • 990 969 47 17
 • تماس بگیرید
 • 990 77 11 575 ،
 • 990 77 11 575
 • 990 77 11 535
 • 990 77 11 797
 • 990 77 11 767
 • 990 77 11 787
 • 990 77 11 545
 • تماس بگیرید