برخی از شماره ها سلام سیم با سال ها تجربه موفق در زمینه خرید و فروش سیمکارت های دائمی و اعتباری با شماره های رند و دلخواه شما و همکاری با تمامی اپراتورهای فعال در کشور تمام سعی خود را کسب رضایت شما مشتریان گرامی کرده است . هدف ما ارائه بهترین خدمات برای شما عزیزان می باشد .

 • 990  646  18  78 ،
  نیم پله
 • 990  646  18  78
 • 990  646  24  04
 • 990  646  55  05
 • 990  646  63  13
 • تماس بگیرید
 • 990  697  15  95 ،
  نیم پله
 • 990  697  15  95
 • 990  697  06  86
 • 990  697  13  73
 • 990  697  96  16
 • 990  513  19  49
 • 990  397  25  05
 • 990  324  53  03
 • 990  698  32  02
 • 990  698  17  67
 • تماس بگیرید
 • 990  659  94  14 ،
  نیم پله
 • 990  659  94  14
 • 990  659  86  16
 • 990  920  82  12
 • تماس بگیرید
 • 990  980  47  80 ،
  تخلیه نشده
 • 990  980  47  80
 • 990  690  21  90
 • تماس بگیرید
 • 990  79  78  70  2 ،
  سه پله اول##
 • 990  79  78  70  2
 • 990  79  78  70  3
 • 990  79  78  70  4
 • تماس بگیرید
 • 990  69  68  60  2 ،
  سه پله اول
 • 990  69  68  60  2
 • 990  69  68  66  3
 • تماس بگیرید
 • 990  698  1  998 ،
  گفتاری
 • 990  698  1  998
 • 990  6  984  684
 • تماس بگیرید
 • 990  369  4  969 ،
  گفتاری
 • 990  369  4  969
 • 990  986  4  686
 • تماس بگیرید
 • 990  69  80  910 ،
  کدینگ
 • 990  69  80  910
 • 990  69  80  915
 • تماس بگیرید
 • 990  939  67  90 ،
  کدینگ
 • 990  939  67  90
 • 990  939  23  90
 • تماس بگیرید
 • 990  763  0  783 ،
  گفتاری ##
 • 990  763  0  783
 • 990  763  0  793
 • 990  763  0  753
 • 990  763  0  743
 • 990  763  0  773
 • تماس بگیرید
 • 990  672  572  0 ،
  گفتاری
 • 990  672  572  0
 • 990  672  572  1
 • 990  665  83  65
 • تماس بگیرید
 • 990  697  93  68 ،
  پله وسط
 • 990  697  93  68
 • 990  697  95  74
 • 990  697  95  72
 • 990  697  95  67
 • 990  697  95  63
 • 990  697  95  48
 • 990  697  95  46
 • 990  697  92  20
 • 990  697  92  60
 • 990  697  98  87
 • 990  697  98  51
 • 990  697  92  63
 • تماس بگیرید
 • 990  513  19  06 ،
  پله وسط
 • 990  513  19  06
 • 990  513  19  27
 • 990  513  19  44
 • 990  513  19  60
 • 990  513  19  72
 • 990  513  19  80
 • 990  513  19  83
 • تماس بگیرید
 • 990  699  89  42 ،
  پله وسط
 • 990  699  89  42
 • 990  699  89  53
 • 990  699  89  55
 • 990  699  89  68
 • 990  699  89  18
 • تماس بگیرید
 • 990  697  90  29 ،
  پله وسط
 • 990  697  90  29
 • 990  697  95  49
 • 990  697  95  89
 • تماس بگیرید
 • 990  79  74  980 ،
  پله اول
 • 990  79  74  980
 • 990  79  74  983
 • 990  79  74  985
 • 990  79  74  987
 • 990  79  74  988
 • 990  79  74  992
 • 990  79  74  993
 • 990  79  74  995
 • 990  79  74  996
 • تماس بگیرید
 • 990  64  61  203 ،
  پله اول
 • 990  64  61  203
 • 990  64  67  843
 • 990  64  67  831
 • 990  64  67  554
 • 990  64  67  302
 • 990  64  67  259
 • 990  64  66  872
 • 990  64  66  859
 • 990  64  66  832
 • 990  64  66  408
 • تماس بگیرید
 • 990  64  60  741 ،
  پله اول
 • 990  64  60  741
 • 990  64  60  726
 • 990  64  61  086
 • 990  64  61  185
 • 990  64  61  229
 • 990  64  61  278
 • 990  64  61  307
 • 990  64  61  502
 • 990  64  61  529
 • 990  64  61  594
 • 990  64  62  071
 • تماس بگیرید
 • 990  64  61  266 ،
  پله اول
 • 990  64  61  266
 • 990  64  62  167
 • 990  64  62  566
 • 990  64  63  762
 • 990  64  67  862
 • تماس بگیرید
 • 990  64  60  711 ،
  پله اول
 • 990  64  60  711
 • 990  64  67  588
 • 990  64  66  344
 • 990  64  62  388
 • تماس بگیرید
 • 990  93  96  711 ،
  پله اول
 • 990  93  96  711
 • 990  93 96  722
 • 990  93  96  733
 • 990  93  96  755
 • 990  93  96  788
 • 990  93  97  033
 • 990  93  97  044
 • 990  93  97  055
 • 990  93  97  066
 • 990  93  97  088
 • 990  93  97  099
 • تماس بگیرید
 • 990  93  94  781 ،
  پله اول
 • 990  93  94  781
 • 990  93  94  782
 • 990  93  94  783
 • 990  93  94  784
 • 990  93  94  785
 • تماس بگیرید
 • 990  93  92  360 ،
  پله اول
 • 990  93  92  360
 • 990  93  92  370
 • 990  93  94  780  
 • 990  93  92  380
 • 990  93  97  110
 • تماس بگیرید
 • 990  914  57  67 ،
  پله آخر
 • 990  914  57  67
 • 990  914  57  59
 • 990  914  57  55
 • 990  914  57  54
 • 990  914  57  53
 • 990  914  57  52
 • 990  914  57  51
 • 990  914  57  50
 • 990  914  57  47
 • 990  914  57  37
 • 990  914  57  27
 • 990  914  56  86
 • 990  914  56  96
 • تماس بگیرید
 • 990  239  08  04 ،
  پله آخر
 • 990  239  08  04
 • 990  234  02  07
 • 990  234  02  06
 • 990  334  08  02
 • 990  436  05  03
 • 990  224  09  02
 • 990  224  09  04
 • 990  234  03  07
 • 990  316  08  06
 • 990  316  08  05
 • 990  316  08  04
 • 990  316  09  07
 • 990  316  09  06
 • 990  316  09  05
 • 990  316  09  03
 • تماس بگیرید
 • 990  797  49  41 ،
  پله آخر
 • 990  797  49  41
 • 990  797  86  96
 • 990  797  75  95
 • 990  797  86  89
 • 990  797  86  84
 • 990  797  86  88
 • 990  797  49  43
 • 990  797  86  82
 • 990  797  49  42
 • 990  797  49  46
 • 990  797  86  83
 • 990  797  49  45
 • 990  797  49  39
 • 990  797  53  73
 • تماس بگیرید
 • 990  939  70  72 ،
  پله آخر
 • 990  939  70  72
 • 990  939  70  73
 • 990  939  70  74
 • 990  939  70  75
 • 990  939  70  76
 • 990  939  70  77
 • 990  939  70  78
 • 990  939  70  79
 • 990  939  67  97
 • 990  939  67  87
 • 990  939  67  57
 • 990  939  67  47
 • 990  939  67  37
 • 990  939  67  27
 • 990  939  47  87
 • تماس بگیرید
 • 990  670  95  91 ،
  پله آخر
 • 990  670  95  91
 • 990  670  34  74
 • 990  670  34  84
 • 990  670  35  85
 • 990  672  45  42
 • 990  665  85  49
 • 990  665  85  39
 • 990  665  85  31
 • 990  665  85  29
 • 990  234  05  09
 • 990  234  06  02
 • 990  239  08  06
 • 990  239  08  05
 • 990  238  04  09
 • 990  238  04  08
 • 990  238  07  03
 • 990  204  36  38
 • 990  204  36  39
 • 990  204  37  67
 • تماس بگیرید
 • 990  659  96  56 ،
  پله آخر
 • 990  659  96  56
 • 990  659  92  42
 • 990  659  91  71
 • 990  659  87  80
 • 990  276  47  41
 • 990  276  54  34
 • 990  276  53  83
 • 990  276  51  53
 • 990  917  46  49
 • 990  578  53  56
 • 990  578  53  57
 • 990  578  56  86
 • تماس بگیرید
 • 990  972  72  62 ،
  جفت وسط
 • 990  972  72  62
 • 990 926  26  29
 • 990  926  26  24
 • 990  238  38  68
 • 990  968  68  78
 • 990  763  63  83
 • 990  926  26  28
 • تماس بگیرید
 • 990 980  32  50 ،
  صفر آخر
 • 990 980  32  50
 • 990 980  43  90
 • 990 980  37  60
 • 990 980  56  30
 • 990 980  64  10
 • 990 980  64  50
 • 990 980  32  60
 • 990 980  95  20
 • تماس بگیرید
 • 990  980  95  40 ،
  صفر آخر
 • 990  980  95  40
 • 990  980  63  70
 • 990  980  18  90
 • 990  980  96  30
 • 990  980  23  40
 • 990  980  96  50
 • 990  980  92  30
 • 990  980  37  40
 • 990  980  78  60
 • 990  980  43  70
 • 990  980  43  20
 • تماس بگیرید
 • 990  980  26  90 ،
  صفر آخر
 • 990  980  26  90
 • 990  980  36  50
 • 990  980  56  40
 • 990  980  26  70
 • 990  980  62  40
 • 990  980  63  10
 • 990  980  43  50
 • تماس بگیرید
 • 990  980  14  70 ،
  صفر آخر
 • 990  980  14  70
 • 990  980  14  50
 • 990  980  14  60
 • 990  980  14  40
 • 990  980  15  30
 • 990  980  15  20
 • تماس بگیرید
 • 990  980  26  24 ،
  پله آخر
 • 990  980  26  24
 • 990  980  43  53
 • 990  980  19  11
 • 990  980  62  67
 • 990  980  61  69
 • 990  980  64  67
 • 990  980  95  45
 • 990  980  67  47
 • 990  980  79  49
 • 990  980  65  62
 • 990  960  86  81
 • 990  960  86  76
 • 990  960  86  82
 • تماس بگیرید
 • 990  697  90  29 ،
  پله وسط
 • 990  697  90  29
 • 990  697  95  49
 • 990  697  95  89
 • تماس بگیرید
 • 990  980  14  94 ،
  نیم پله
 • 990  980  14  94
 • 990  980  14  84
 • 990  980  14  64
 • 990  980  14  74
 • 990  980  14  54
 • 990  980  14  34
 • 990  980  15  25
 • تماس بگیرید
 • 990  980  68  80 ،
  جفت پرشی
 • 990  980  68  80
 • 990  980  63  80
 • 990  980  14  80
 • 990  980  74  80
 • تماس بگیرید
 • 990  952  00  62 ،
  دوصفر وسط
 • 990  952  00  62
 • 990  958  00  48
 • 990  981  00  71
 • 990  981  00  91
 • 990  972  00  82
 • 990  953  00  52
 • 990  981  00  82
 • 990  958  00  57
 • 990  958  00  59
 • تماس بگیرید
 • 990  980  960  8 ،
  گفتاری
 • 990  980  960  8
 • 990  980  920  8
 • 990  980  920  1
 • 990  980  950  4
 • 990  980  950  3
 • 990  980  920  5
 • 990  980  950  1
 • 990  980  920  3
 • 990  980  960  6
 • تماس بگیرید
 • 990  9  806  856 ،
  گفتاری
 • 990  9  806  856
 • 990  9  806  896
 • 990  9  806  836
 • 990  9  806  846
 • 990  9  806  826
 • تماس بگیرید
 • 990  980  680  5 ،
  گفتاری
 • 990  980  680  5
 • 990  980  680  7
 • 990  980  680  9
 • 990  980  680  1
 • 990  980  680  2
 • 990  980  680  3
 • 990  980  680  8
 • 990  980  680  4
 • تماس بگیرید
 • 990  980  1  920 ،
  گفتاری
 • 990  980  1  920
 • 990  980  6  910
 • 990  980  7  940
 • 990  980  7  920
 • 990  980  7  910
 • تماس بگیرید
 • 990  468  7300 ،
 • 990  468  7300
 • 990  642  7600
 • 990  468  3900
 • 990  647  7300
 • 990  574  8500
 • 990  529  8700
 • 990  486  3700
 • تماس بگیرید
 • 990  77  11  7 6 5 ،
  دودویی اول (ترتیبی)
 • 990  77  11  7 6 5
 • تماس بگیرید
 • 990  30  50  70  2 ،
  ,
 • 990  30  50  70  2
 • 990  30  50  70  4
 • 990  30  50  70  9
 • 990  30  50  70  1
 • 990  30  50  670
 • 990  30  50  740
 • 990  30  50  690
 • 990  30  50  680
 • 990  531  50  20
 • 50,000 تومان
 • 990  690  23  70 ،
  .
 • 990  690  23  70
 • 990  690  25  30
 • 990  690  25  50
 • 990  690  25  60
 • 990  690  24  70
 • 990  690  23  50
 • 990  690  22  50
 • 990  690  21  70
 • 990  690  22  40
 • 990  690  23  10
 • تماس بگیرید
 • 990  690  22  08 ،
 • 990  690  22  08
 • 990  690  22  03
 • 990  690  24  76
 • 990  690  22  73
 • 990  690  22  78
 • 990  690  22  86
 • 990  690  23  37
 • 990  690  23  38
 • 990  690  23  39
 • 990  690  23  46
 • 990  690  23  48
 • 990  690  23  49
 • 990  690  23  52
 • 990  690  22  63
 • 990  690  22  57
 • تماس بگیرید
 • 990  690  23  93 ،
  .
 • 990  690  23  93
 • 990  690  24  29
 • 990  690  24  34
 • 990  690  25  21
 • 990  690  25  23
 • 990  690  24  74
 • 990  690  22  72
 • 990  690  23  25
 • 990  690  23  26
 • 990  690  21  91
 • 990  690  23  21
 • تماس بگیرید
 • 990  980  480  1 ،
  .
 • 990  980  480  1
 • 990  980  480  2
 • 990  980  480  3
 • 990  980  480  5
 • 990  980  480  6
 • 990  980  480  7
 • 990  980  480  8
 • 990  980  480  9
 • تماس بگیرید
 • 990  690  26  16 ،
  تخلیه نشده
 • 990  690  26  16
 • 990  690  25  05
 • تماس بگیرید
 • 990  980  48  50 ،
  تخلیه نشده
 • 990  980  48  50
 • 990  980  48  30
 • 990  980  48  20
 • 990  980  48  10
 • 990  980  47  60
 • 990  980  47  70
 • 990  980  47  90
 • تماس بگیرید
 • 990  980  48  42 ،
  تخلیه نشده
 • 990  980  48  42
 • 990  980  48  46
 • 990  980  48  40
 • 990  980  48  44
 • 990  980  48  45
 • 990  980  48  38
 • 990  980  48  41
 • 990  980  48  43
 • 990  980  48  28
 • 990  980  47  97
 • 990  980  47  57
 • 990  980  47  67
 • 990  980  47  87
 • تماس بگیرید
 • 990  920  8  960 ،
 • 990  920  8  960
 • 990  920  9  950
 • 990  920  9  960
 • 990  920  9  940
 • 990  920  9  970
 • 990  920  9  980
 • تماس بگیرید
 • 990  937  02  72 ،
  نیم پله (کدینگ)
 • 990  937  02  72
 • 990  937  65  15
 • 990  937  65  05
 • 990  937  02  12
 • 990  937  25  15
 • 990  937  25  05
 • 990  937  29  09
 • 990  937  29  19
 • 990  937  01  91
 • 990  937  02  62
 • تماس بگیرید
 • 990  574  84  04 ،
 • 990  574  84  04
 • 990  574  84  64
 • 990  574  84  54
 • 990  574  84  24
 • 990  574  84  34
 • تماس بگیرید
 • 990  920  970  1 ،
 • 990  920  970  1
 • 990  920  970  8
 • 990  920  970  6
 • 990  920  970  5
 • 990  920  970  4
 • 990  920  970  3
 • 990  920  970  2
 • تماس بگیرید
 • 990  920  990  1 ،
 • 990  920  990  1
 • 990  920  990  8
 • 990  920  990  8
 • 990  920  990  5
 • 990  920  990  6
 • 990  920  990  4
 • 990  920  990  3
 • 990  920  990  2
 • تماس بگیرید
 • 990  531  49  79 ،
 • 990  531  49  79
 • 990  531  49  69
 • 990  531  49  89
 • 990  48  46  778
 • 990  48  46  775
 • 990  48  46  822
 • 990  48  46  810
 • 990  48  46  811
 • 990  48  46  774
 • 990  48  46  773
 • 990  48  46  772
 • 990  48  46  771
 • 990  77  11  567
 • 990  77  11  505
 • 990  77  11  525
 • 990  77  11  565
 • 990  77  11  595
 • 990  77  11  585
 • 990  77  11  789
 • 990  77  11  494
 • تماس بگیرید
 • 990  914  66  56 ،
  ؛
 • 990  914  66  56
 • 990  914  66  36
 • 990  914  66  46
 • 990  914  66  96
 • 990  914  66  86
 • 990  914  66  76
 • 990  915  83  88
 • تماس بگیرید
 • 990  914  6700 ،
 • 990  914  6700
 • 990  915  8400
 • 990  915  7900
 • 990  980  9300
 • 990  181  0700
 • 990  546  0300
 • تماس بگیرید
 • 990  763  0  760 ،
 • 990  763  0  760
 • 990  763  0  769
 • 990  763  0  768
 • 990  763  0  767
 • 990  763  0  766
 • 990  763  0  765
 • 990  763  0  764
 • 990  763  0  762
 • 990  963  0  761
 • تماس بگیرید
 • 990  980  7  950 ،
 • 990  980  7  950
 • 990  980  7  880
 • 990  980  7  930
 • 990  980  6  940
 • 990  980  990  1
 • 990  91  57  857
 • 990  91  48  948
 • 990  980  9  280
 • 990  914  6  714
 • 990  980  9  970
 • 990  980  930  8
 • تماس بگیرید
 • 990  980  99  49 ،
 • 990  980  99  49
 • 990  498  81  71
 • 990  980  92  90
 • 990  980  99  89
 • 990  498  80  84
 • 990  915  83  93
 • 990  915  78  98
 • 990  915  78  58
 • 990  915  78  74
 • 990  915  78  73
 • 990  915  78  72
 • 990  915  78  71
 • 990  915  78  70
 • 990  915  78  76
 • 990  915  78  48
 • 990  915  78  75
 • 990  915  78  68
 • 990  915  79  39
 • 990  915  79  29
 • 990  915  79  49
 • تماس بگیرید
 • 990  93  97  033 ،
  ##
 • 990  93  97  033
 • 990  93  96  788
 • 990  93  96  755
 • 990  93  96  733
 • 990  93  96  722
 • 990  93  97  044
 • تماس بگیرید