برخی از شماره ها سلام سیم با سال ها تجربه موفق در زمینه خرید و فروش سیمکارت های دائمی و اعتباری با شماره های رند و دلخواه شما و همکاری با تمامی اپراتورهای فعال در کشور تمام سعی خود را کسب رضایت شما مشتریان گرامی کرده است . هدف ما ارائه بهترین خدمات برای شما عزیزان می باشد .

 • 990  697  15  95 ،
  نیم پله
 • 990  697  15  95
 • 990  697  06  86
 • 990  697  13  73
 • 990  697  96  16
 • 990  513  19  49
 • 990  397  25  05
 • 990  324  53  03
 • 990  698  32  02
 • 990  698  17  67
 • تماس بگیرید
 • 990  659  94  14 ،
  نیم پله
 • 990  659  94  14
 • 990  659  86  16
 • 990  920  82  12
 • تماس بگیرید
 • 990  980  47  80 ،
  تخلیه نشده##
 • 990  980  47  80
 • 990  690  21  90
 • تماس بگیرید
 • 990  698  1  998 ،
  گفتاری
 • 990  698  1  998
 • 990  6  984  684
 • تماس بگیرید
 • 990  69  80  910 ،
  کدینگ
 • 990  69  80  910
 • 990  69  80  915
 • تماس بگیرید
 • 990  939  67  90 ،
  کدینگ
 • 990  939  67  90
 • 990  939  23  90
 • تماس بگیرید
 • 990  672  572  0 ،
  گفتاری##
 • 990  672  572  0
 • 990  672  572  1
 • 990  665  83  65
 • تماس بگیرید
 • 990  697  93  68 ،
  پله وسط ##
 • 990  697  93  68
 • 990  697  92  20
 • 990  697  92  60
 • 990  697  98  87
 • 990  697  98  51
 • 990  697  92  63
 • تماس بگیرید
 • 990  64  61  266 ،
  پله اول ##
 • 990  64  61  266
 • 990  64  62  167
 • 990  64  62  566
 • 990  64  63  762
 • 990  64  67  862
 • تماس بگیرید
 • 990  93  96  711 ،
  پله اول
 • 990  93  96  711
 • 990  93  97  099
 • 990  93  97  055 
 • 990  93  97  066 
 •  990 93  97  088  
 • تماس بگیرید
 • 990  93  94  781 ،
  پله اول
 • 990  93  94  781
 • 990  93  94  782
 • 990  93  94  783
 • 990  93  94  784
 • 990  93  94  785
 • 990  18  12  874
 • تماس بگیرید
 • 990  914  57  67 ،
  پله آخر##
 • 990  914  57  67
 • 990  914  57  59
 • 990  914  57  55
 • 990  914  57  54
 • 990  914  57  53
 • 990  914  57  52
 • 990  914  57  51
 • 990  914  57  50
 • 990  914  57  47
 • 990  914  57  37
 • 990  914  57  27
 • 990  914  56  86
 • 990  914  56  96
 • تماس بگیرید
 • 990  797  49  41 ،
  پله آخر
 • 990  797  49  41
 • 990  797  86  96
 • 990  797  75  95
 • 990  797  86  89
 • 990  797  86  84
 • 990  797  86  88
 • 990  797  49  43
 • 990  797  86  82
 • 990  797  49  42
 • 990  797  49  46
 • 990  797  86  83
 • 990  797  49  45
 • 990  797  49  39
 • 990  797  53  73
 • 990  969  47  87
 • 990  969  47  97
 • تماس بگیرید
 • 990  939  70  72 ،
  پله آخر##
 • 990  939  70  72
 • 990  939  70  73
 • 990  939  70  74
 • 990  939  70  75
 • 990  939  70  76
 • 990  939  70  77
 • 990  939  70  78
 • 990  939  70  79
 • 990  939  67  87
 • 990  939  67  57
 • 990  939  67  47
 • 990  939  67  37
 • 990  939  67  27
 • 990  939  47  87
 • تماس بگیرید
 • 990  670  95  91 ،
  پله آخر
 • 990  670  95  91
 • 990  670  34  74
 • 990  670  34  84
 • 990  670  35  85
 • 990  672  45  42
 • 990  234  05  09
 • 990  234  06  02
 • 990  239  08  06
 • 990  239  08  05
 • 990  238  04  09
 • 990  238  04  08
 • 990  238  07  03
 • 990  204  36  38
 • 990  204  36  39
 • 990  204  37  67
 • تماس بگیرید
 • 990 980  32  50 ،
  صفر آخر
 • 990 980  32  50
 • 990 980  43  90
 • 990 980  37  60
 • 990 980  56  30
 • 990 980  64  10
 • 990 980  64  50
 • 990 980  32  60
 • 990 980  95  20
 • تماس بگیرید
 • 990  980  26  90 ،
  صفر آخر
 • 990  980  26  90
 • 990  980  36  50
 • 990  980  56  40
 • 990  980  26  70
 • 990  980  62  40
 • 990  980  63  10
 • 990  980  43  50
 • تماس بگیرید
 • 990  980  68  80 ،
  جفت پرشی
 • 990  980  68  80
 • 990  980  63  80
 • 990  980  14  80
 • 990  980  74  80
 • تماس بگیرید
 • 990  9  806  856 ،
  گفتاری
 • 990  9  806  856
 • 990  9  806  896
 • 990  9  806  836
 • 990  9  806  846
 • 990  9  806  826
 • تماس بگیرید
 • 990  980  1  920 ،
  گفتاری
 • 990  980  1  920
 • 990  980  6  910
 • 990  980  7  940
 • 990  980  7  920
 • 990  980  7  910
 • تماس بگیرید
 • 990  690  22  08 ،
 • 990  690  22  08
 • 990  690  22  03
 • 990  690  24  76
 • 990  690  22  73
 • 990  690  22  78
 • 990  690  22  86
 • 990  690  23  37
 • 990  690  23  38
 • 990  690  23  39
 • 990  690  23  46
 • 990  690  23  48
 • 990  690  23  49
 • 990  690  23  52
 • 990  690  22  63
 • 990  690  22  57
 • تماس بگیرید
 • 990  980  48  50 ،
  تخلیه نشده##
 • 990  980  48  50
 • 990  980  48  30
 • 990  980  48  20
 • 990  980  48  10
 • 990  980  47  60
 • 990  980  47  70
 • 990  980  47  90
 • تماس بگیرید
 • 990  920  8  960 ،
 • 990  920  8  960
 • 990  920  9  950
 • 990  920  9  960
 • 990  920  9  940
 • 990  920  9  970
 • 990  920  9  980
 • تماس بگیرید
 • 990  937  02  72 ،
  نیم پله (کدینگ)
 • 990  937  02  72
 • 990  937  65  15
 • 990  937  65  05
 • 990  937  02  12
 • 990  937  25  15
 • 990  937  25  05
 • 990  937  29  09
 • 990  937  29  19
 • 990  937  01  91
 • 990  937  02  62
 • تماس بگیرید
 • 990  920  970  1 ،
 • 990  920  970  1
 • 990  920  970  8
 • 990  920  970  6
 • 990  920  970  5
 • 990  920  970  4
 • 990  920  970  3
 • 990  920  970  2
 • تماس بگیرید
 • 990  920  990  1 ،
 • 990  920  990  1
 • 990  920  990  8
 • 990  920  990  8
 • 990  920  990  5
 • 990  920  990  6
 • 990  920  990  4
 • 990  920  990  3
 • 990  920  990  2
 • تماس بگیرید
 • 990  531  49  79 ،
 • 990  531  49  79
 • 990  531  49  69
 • 990  531  49  89
 • 990  48  46  778
 • 990  48  46  775
 • 990  48  46  822
 • 990  48  46  810
 • 990  48  46  811
 • 990  48  46  774
 • 990  48  46  773
 • 990  48  46  772
 • 990  48  46  771
 • 990  77  11  567
 • 990  77  11  505
 • 990  77  11  525
 • 990  77  11  565
 • 990  77  11  595
 • 990  77  11  585
 • 990  77  11  789
 • 990  77  11  494
 • تماس بگیرید
 • 990  763  0  760 ،
 • 990  763  0  760
 • 990  763  0  769
 • 990  763  0  768
 • 990  763  0  767
 • 990  763  0  766
 • 990  763  0  765
 • 990  763  0  764
 • 990  763  0  762
 • 990  963  0  761
 • تماس بگیرید
 • 990  980  7  950 ،
 • 990  980  7  950
 • 990  980  7  880
 • 990  980  7  930
 • 990  980  6  940
 • 990  980  990  1
 • 990  91  57  857
 • 990  91  48  948
 • 990  980  9  280
 • 990  914  6  714
 • 990  980  9  970
 • 990  980  930  8
 • تماس بگیرید
 • 990  980  99  49 ،
 • 990  980  99  49
 • 990  498  81  71
 • 990  980  92  90
 • 990  980  99  89
 • 990  498  80  84
 • 990  915  83  93
 • 990  915  78  98
 • 990  915  78  58
 • 990  915  78  74
 • 990  915  78  73
 • 990  915  78  72
 • 990  915  78  71
 • 990  915  78  70
 • 990  915  78  76
 • 990  915  78  48
 • 990  915  78  75
 • 990  915  78  68
 • 990  915  79  39
 • 990  915  79  29
 • تماس بگیرید
 • 990  93  97  033 ،
 • 990  93  97  033
 • 990  93  96  788
 • 990  93  96  755
 • 990  93  96  733
 • 990  93  96  722
 • 990  93  97  044
 • تماس بگیرید
 • 990  690  23  70 ،
 • 990  690  23  70
 • 990  690  25  50
 • 990  690  25  60
 • 990  690  24  70
 • 990  690  23  50
 • 990  690  22  50
 • 990  690  21  70
 • 990  690  22  40
 • 990  690  23  10
 • تماس بگیرید
 • 990  918  94  74 ،
 • 990  918  94  74
 • 990  918  94  54
 • 990  918  94  64
 • 990  969  47  17
 • 990  969  47  67
 • 990  969  47  27
 • 990  969  47  37
 • 990  969  47  40
 • 990  969  47  41
 • 990  969  47  42
 • 990  918  94  34
 • تماس بگیرید