برخی از شماره ها سلام سیم با سال ها تجربه موفق در زمینه خرید و فروش سیمکارت های دائمی و اعتباری با شماره های رند و دلخواه شما و همکاری با تمامی اپراتورهای فعال در کشور تمام سعی خود را کسب رضایت شما مشتریان گرامی کرده است . هدف ما ارائه بهترین خدمات برای شما عزیزان می باشد .

 • 991  10  70  969 ،
  دهدهی اول
 • 991  10  70  969
 • 991  10  70  949
 • 991  10  70  939
 • 991  10  70  929
 • 991  10  70  898
 • 991  10  70  878
 • 991  10  70  868
 • تماس بگیرید
 • 991  4  333  813 ،
  سه رقم وسط
 • 991  4  333  813
 • 991  4  333  814
 • 991  4  333  815
 • 991  4  333  809
 • 991  4  333  807
 • 991  4  333  806
 • 991  4  333  805
 • 991  4  333  804
 • 991  4  333  801
 • 991  4  333  802
 • تماس بگیرید
 • 991  4  333  782 ،
  سه رقم وسط
 • 991  4  333  782
 • 991  4  333  754
 • 991  4  333  753
 • 991  4  333  752
 • 991  4  333  721
 • 991  4  333  762
 • 991  4  333  781
 • 991  4  333  783
 • 991  4  333  784
 • 991  4  333  829
 • تماس بگیرید
 • 991  4  333  491 ،
  سه رقم وسط
 • 991  4  333  491
 • 991  4  333  492
 • 991  4  333  495
 • 991  4  333  496
 • 991  4  333  497
 • تماس بگیرید
 • 991  4  333  214 ،
  سه رقم وسط
 • 991  4  333  214
 • 991  4  333  215
 • 991  4  333  216
 • 991  4  333  217
 • 991  4  333  218
 • 991  4  333  219
 • تماس بگیرید
 • 991  4  333  261 ،
  سه رقم وسط
 • 991  4  333  261
 • 991  4  333  264
 • 991  4  333  265
 • 991  4  333  267
 • 991  4  333  268
 • 991  4  333  269
 • تماس بگیرید
 • 991  4  333  251 ،
  سه رقم وسط
 • 991  4  333  251
 • 991  4  333  254
 • 991  4  333  256
 • 991  4  333  257
 • 991  4  333  258
 • 991  4  333  259
 • تماس بگیرید
 • 991  522  04  64 ،
  نیم پله
 • 991  522  04  64
 • 991  522  08  98
 • 991  150  86  16
 • 991  350  57  07
 • 991  150  26  06
 • 991  522  04  14
 • 991  522  08  68
 • 991  522  08  48
 • 991  350  69  19
 • 991  350  69  09
 • 991  522  04  74
 • 991  522  04  84
 • 991  149  43  13
 • 991  150  26 16
 • 991  522  09  29
 • 991  149  43  03
 • 991  150  86  06
 • 991  148  73  13
 • 991  522  04  34
 • 991  522  04  24
 • تماس بگیرید
 • 991  350  15  65 ،
  نیم پله
 • 991  350  15  65
 • 991  522  17  87
 • 991  522  07  57
 • 991  522  17  57
 • 991  350  15  75
 • 991  150  85  15
 • 991  149  32  02
 • 991  150  38  08
 • 991  524  38  18
 • 991  149  68  08
 • 991  675  73  13
 • 991  522  17  27
 • 991  522  17  67
 • 991  149  32  12
 • 991  322  36  16
 • 991  524  38  08
 • 991  149  68  18
 • تماس بگیرید
 • 991  143  51  01 ،
  نیم پله
 • 991  143  51  01
 • 991  391  17  67
 • 991  391  17  57
 • 991  391  17  47
 • 991  391  17  37
 • 991  391  16  86
 • 991  391  16  76
 • 991  391  17  07
 • 991  391  17  27
 • 991  391  16  96
 • تماس بگیرید
 • 991  122  79  19 ،
  نیم پله
 • 991  122  79  19
 • 991  122  76  16
 • 991  122  79  09
 • 991  122  75  05
 • 991  124  09  89
 • 991  124  13  93
 • 991  683  54  14
 • 991  683  54  04
 • 991  858  83  13
 • 991  858  83  03
 • 991  688  69  09
 • تماس بگیرید
 • 991  522  08  78 ،
  نیم پله ###
 • 991  522  08  78
 • 991  522  08  58
 • 991  571  25  05
 • 991  322  48  18
 • 991  150  37  17
 • 991  150  37  07
 • 991  350  43  13
 • 991  150  36  16
 • 991  150  34  14
 • 991  350  43  03
 • 991  150  36  06
 • 991  522  05  15
 • تماس بگیرید
 • 991  507  14  84 ،
  نیم پله
 • 991  507  14  84
 • 991  507  14  64
 • 991  507  18  08
 • 991  506 52  02
 • 991  148  91  01
 • 991  699  18  28
 • 991  505  27  17
 • 991  390  16  36
 • 991  507  14  34
 • 991  504  49  09
 • 991  507  14  54
 • 991  390  16  46
 • 991  606  15  45
 • 991  504  46  16
 • 991  505  58  18
 • تماس بگیرید
 • 991  750 94  04 ،
  نیم پله
 • 991  750 94  04
 • 991  639  79  19
 • 991  639  79 09
 • 991  750  93  13
 • 991  750  93  03
 • 991  639  88  08
 • 991  752  25  05
 • 991  752  25  15
 • 991  639  88  18
 • 991  639  87  17
 • تماس بگیرید
 • 991  252  06  96 ،
  نیم پله
 • 991  252  06  96
 • 991  350  41  01
 • 991  522  17  37
 • 991  522  04  54
 • 991  525  34  04
 • 991  427  82  02
 • 991  150  83  44
 • 991  427  82  12
 • 991  390  85  05
 • 991  390  42  02
 • 991  390  25  15
 • 991  675  78  08
 • 991  675  78  18
 • 991  390  42  12
 • 991  390  85  15
 • تماس بگیرید
 • 991  684  51  01 ،
  نیم پله
 • 991  684  51  01
 • 991  638  76  16
 • 991  638  76  06
 • 991  635  07  47
 • 991  635  07  67
 • 991  635  07  57
 • 991  635  07  97
 • 991  635  08  18
 • 991  636  43  13
 • 991  636  43  03
 • تماس بگیرید
 • 991  639  87  07 ،
  نیم پله
 • 991  639  87  07
 • 991  639  86  16
 • 991  639  83  13
 • 991  639  83  03
 • 991  750  81  01
 • 991  750  79  19
 • 991  750  79  09
 • 991  752  79  19
 • 991  750  94  14
 • 991  743  26  16
 • تماس بگیرید
 • 991  953  57  50 ،
  سه پله آخر
 • 991  953  57  50
 • 991  953  57  51
 • 991  953  57  52
 • 991  953  57  53
 • 991  953  57  54
 • 991  953  57  55
 • 991  953  57  59
 • تماس بگیرید
 • 991  947  57  67 ،
  سه پله آخر
 • 991  947  57  67
 • 991  123  20  29
 • تماس بگیرید
 • 991  65  69  62  5 ،
  سه پله اول
 • 991  65  69  62  5
 • 991  65  68  60  3
 • 991  65  69  60  1
 • 991  65  69  60  2
 • 991  65  69  60  3
 • 991  65  69  60  4
 • 991  65  69  60  5
 • تماس بگیرید
 • 991  67  61  62  0 ،
  سه پله اول
 • 991  67  61  62  0
 • 991  67  61  64  9
 • 991  67  61  65  7
 • 991  67  61  68  5
 • 991  67  61  68  9
 • 991  67  61  69  0
 • 991  67  61  69  3
 • 991  67  61  69  9
 • 991  67  61  64  4
 • 991  67  61  64  8
 • 991  67  61  64  7
 • 991  67  61  69  8
 • تماس بگیرید
 • 991  78  78  840 ،
  جفت اول
 • 991  78  78  840
 • 991  78  78  841
 • 991  78  78  842
 • 991  78  78  843
 • 991  78  78  845
 • 991  78  78  846
 • 991  78  78  849
 • 991  78  78  941
 • 991  78  78  942
 • 991  78  78  850
 • 991  78  78  851
 • 991  78  78  852
 • 991  78  78  853
 • 991  78  78  854
 • 991  78  78  856
 • 991  78  78  859
 • 991  78  78  951
 • 991  78  78  952
 • تماس بگیرید
 • 991  78  78  860 ،
  جفت اول
 • 991  78  78  860
 • 991  78  78  861
 • 991  78  78  862
 • 991  78  78  863
 • 991  78  78  864
 • 991  78  78  865
 • 991  78  78  869
 • 991  78  78  890
 • 991  78  78  891
 • 991  78  78  892
 • 991  78  78  893
 • 991  78  78  894
 • 991  78  78  895
 • 991  78  78  896
 • 991  78  78  902
 • 991  78  78  903
 • تماس بگیرید
 • 991  78  78  820 ،
  جفت اول
 • 991  78  78  820
 • 991  78  78  821
 • 991  78  78  823
 • 991  78  78  824
 • 991  78  78  825
 • 991  78  78  826
 • 991  78  78  829
 • 991  78  78  923
 • 991  78  78  830
 • 991  78  78  831
 • 991  78  78  832
 • تماس بگیرید
 • 991  745  45  71 ،
  جفت وسط
 • 991  745  45  71
 • 991  745  45  72
 • 991  745  45  73
 • 991  745  45  76
 • 991  745  45  78
 • 991  745  45  79
 • تماس بگیرید
 • 991  1  2  3  89  54 ،
  ترتیبی
 • 991  1  2  3  89  54
 • 991  1  2  3  89  56
 • 991  1  2  3  89  52
 • 991  1  2  3  89  61
 • 991  1  2  3  89  62
 • 991  1  2  3  89  58
 • 991  1  2  3  89  75
 • 991  1  2  3  89  72
 • 991  1  2  3  90  41
 • 991  1  2  3  89  51
 • 991  1  2  3  90  37
 • 991  1  2  3  90  39
 • تماس بگیرید
 • 991  12  20  3  4  5 ،
  ترتیبی
 • 991  12  20  3  4  5
 • 991  39  01  1  2  3
 • 991  15  08  3  4  5
 • تماس بگیرید
 • 991  44  043  29 ،
  گفتاری
 • 991  44  043  29
 • 991  44  043  31
 • 991  44  043  32
 • 991  44  043  35
 • 991  44  043  36
 • 991  44  043  37
 • 991  44 043  38
 • 991  44  043  39
 • 991  44   043  50
 • 991  44  043  51
 • 991  44  043  52
 • 991  44  043  54
 • 991  44  043  55
 • 991  44  043  56
 • 991  44  043  57
 • 991  44  043  58
 • 991  44  043  59
 • تماس بگیرید
 • 991  44  045  20 ،
  گفتاری
 • 991  44  045  20
 • 991  44  045  21
 • 991  44  045  23
 • 991  44  045  24
 • 991  44  045  26
 • 991  44  045  27
 • 991  44  045  28
 • 991  44  045  29
 • تماس بگیرید
 • 991  14  31  031 ،
  گفتاری
 • 991  14  31  031
 • 991  14  32  032
 • 991  143  39  43
 • تماس بگیرید
 • 991  30  330  61 ،
  گفتاری
 • 991  30  330  61
 • 991  30  330  62
 • 991  30  330  64
 • 991  30  330  65
 • 991  30  330  67
 • 991  30  330  68
 • 991  30  330  69
 • تماس بگیرید
 • 991  30  330  81 ،
  گفتاری
 • 991  30  330  81
 • 991  30  330  82
 • 991  30  330  84
 • 991  30  330  85
 • 991  30  330  86
 • 991  30  330  87
 • 991  30  330  89
 • تماس بگیرید
 • 991  6  387  587 ،
  گفتاری
 • 991  6  387  587
 • 991  6  364  264
 • 991  6  326  026
 • تماس بگیرید
 • 991  784  49  89 ،
  پله آخر
 • 991  784  49  89
 • 991  784  49  79
 • 991  784  49  69
 • 991  784  49  59
 • 991  784  49  47
 • 991  784  49  46
 • 991  784  49  45
 • 991  784  49  44
 • 991  784  49  40
 • 991  784  49  41
 • 991  784  49  42
 • 991  784  49  43
 • 991  784  49  39
 • تماس بگیرید
 • 991  85  000  47 ،
  سه صفر وسط
 • 991  85  000  47
 • 991  85  000 48
 • 991  85  000  49
 • تماس بگیرید
 • 991  833  55  32 ،
  دودویی وسط
 • 991  833  55  32
 • 991  833  55  36
 • 991  833  55  34
 • 991  833  55  37
 • 991  833  55  38
 • 991  833  55  29
 • 991  833  55  61
 • 991  833  55  23
 • 991  833  55  49
 • 991  833  55  48
 • 991  833  55  47
 • 991  833  55  46
 • 991  833  55  43
 • 991  833  55  42
 • 991  833  55  41
 • 991  833  55  39
 • 991  833  55  24
 • 991  833  55  26
 • تماس بگیرید
 • 991  166  22  32 ،
  دودویی وسط
 • 991  166  22  32
 • 991  166  22  42
 • تماس بگیرید
 • 991  677  22  58 ،
  دودویی وسط
 • 991  677  22  58
 • 991  677  22  61
 • 991  677  22  93
 • 991  677  22  89
 • 991  677  22  91
 • 991  677  22  65
 • 991  677  22  63
 • 991  677  22  81
 • 991  677  22  83
 • 991  677  22  84
 • 991  677  22  96
 • 991  677  22  64
 • 991  677  22  85
 • 991  677  22  86
 • تماس بگیرید
 • 991  953  57  40 ،
  پله وسط
 • 991  953  57  40
 • 991  953  57  41
 • 991  953  57  42
 • 991  953  57  43
 • 991  953  57  44
 • تماس بگیرید
 • 991  683  53  99 ،
  پله وسط
 • 991  683  53  99
 • 991  683  53  98
 • 991  683  53  97
 • 991  683  53  96
 • 991  683  53  95
 • 991  683  53  94
 • 991  683  53  89
 • 991  683  53  88
 • 991  683  53  87
 • 991  683  53  85
 • 991  683  53  84
 • 991  683  53  82
 • 991  683  53  81
 • 991  683  53  79
 • تماس بگیرید
 • 991  14  33  991 ،
  کدینگ
 • 991  14  33  991
 • 991  78  44  991
 • 991  78  27  991
 • تماس بگیرید
 • 991  44  02  991 ،
  کدینگ
 • 991  44  02  991
 • 991  44  05  991
 • 991  44  07  991
 • تماس بگیرید
 • 991  16  68  913 ،
  کدینگ
 • 991  16  68  913
 • 991  16  68  912
 • 991  16  68  911
 • 991  16  68  910
 • 991  16  68  905
 • 991  16  68  902
 • 991  16  68  918
 • 991  16  68  917
 • 991  16  68  916
 • 991  16  68  915
 • 991  16  68  914
 • 991  16  68  938
 • 991  16  68  937
 • 991  16  68  936
 • 991  16  68  935
 • 991  16  68  933
 • تماس بگیرید
 • 991  80  17  938 ،
  کدینگ
 • 991  80  17  938
 • 991  80  17  905
 • 991  80  17  922
 • 991  80  17  921
 • 991  80  17  920
 • 991  80  17  930
 • 991  80  17  931
 • 991  80  17  933
 • 991  80  17  935
 • 991  80  17  936
 • 991  80  17  937
 • تماس بگیرید
 • 991  94  94  154 ،
  جفت اول
 • 991  94  94  154
 • 991  94  94  134
 • 991  94  94  124
 • 991  94  94  084
 • 991  94  94  074
 • 991  94  94  064
 • 991  94  94  054
 • تماس بگیرید
 • 991  412  12  05 ،
  جفت وسط
 • 991  412  12  05
 • 991  412  12  47
 • 991  412  12  46
 • 991  412  12  29
 • 991  412  12  78
 • 991  412  12  59
 • 991  412  12  38
 • 991  412  12  66
 • تماس بگیرید
 • 991  30  20  611 ،
  دهدهی اول
 • 991  30  20  611
 • 991  30  20  588
 • 991  30  20  577
 • 991  30  20  688
 • 991  30  20  599
 • 991  30  20  677
 • 991  30  20  622
 • 991  30  20  633
 • 991  30  20  899
 • 991  30  20  799
 • 991  30  20  788
 • تماس بگیرید
 • 991  10  70  937 ،
  دهدهی اول
 • 991  10  70  937
 • 991  10  70  938
 • 991  10  70  936
 • 991  10  70  935
 • 991  10  70  933
 • تماس بگیرید
 • 991  30  20  924 ،
  دهدهی اول
 • 991  30  20  924
 • 991  30  20  925
 • 991  30  20  985
 • 991  30  20  815
 • 991  30  20  684
 • 991  30  20  613
 • 991  30  20  673
 • 991  30  20  653
 • تماس بگیرید
 • 991  891  00  91 ،
  خاص
 • 991  891  00  91
 • 991  89  100  89
 • 991  8  9  10  11  2
 • 991  8  9  10  11  3
 • 125,000 تومان
 • 991  891  00  92 ،
  قرینه
 • 991  891  00  92
 • 991  891  00  93
 • 991  891  00  94
 • 991  891  00  95
 • 991  891  00  96
 • 991  891  00  97
 • 991  891  00  98
 • 33,000 تومان
 • 991  89  100  81 ،
  دوصفر وسط ترتیبی
 • 991  89  100  81
 • 991  89  100  82
 • 991  89  100  83
 • 991  89  100  84
 • 991  89  100  85
 • 991  89  100  86
 • 991  89  100  87
 • 29,000 تومان
 • 991  89  10  10  3 ،
  جفت وسط ترتیبی
 • 991  89  10  10  3
 • 991  89  10  10  4
 • 991  89  10  10  5
 • 991  89  10  10  6
 • 991  89  10  10  7
 • 991  89  10  10  8
 • 991  89  10  10  9
 • 25,000 تومان
 • 991  891  00  15 ،
  .
 • 991  891  00  15
 • 991  891  00  16
 • 991  891  00  17
 • 991  891  00  18
 • 991  891  00  19
 • 991  891  00  23
 • 991  891  00  24
 • 991  891  00  25
 • 991  891  00  26
 • 991  891  00  27
 • 25,000 تومان
 • 991  31111  92 ،
  چهار رقم یکی
 • 991  31111  92
 • 991  31111  94
 • 991  31111  95
 • 991  31111  96
 • 991  31111  97
 • 991  31111  98
 • 80,000 تومان
 • 991  31111  75 ،
  چهار رقم یکی
 • 991  31111  75
 • 991  31111  76
 • 991  31111  78
 • 991  31111  79
 • 991  31111  82
 • 991  31111  84
 • 991  31111  87
 • 991  31111  89
 • 80,000 تومان
 • 991  31111  62 ،
  چهار رقم یکی
 • 991  31111  62
 • 991  31111  64
 • 991  31111  65
 • 991  31111  72
 • 991  31111  74
 • 991  31111  85
 • 991  31111  86
 • 80,000 تومان
 • 991  31111  29 ،
  چهار رقم یکی
 • 991  31111  29
 • 991  31111  52
 • 991  31111  54
 • 991  31111  56
 • 991  31111  57
 • 991  31111  58
 • 991  31111  59
 • 80,000 تومان
 • 991  31111  42 ،
  چهار رقم یکی
 • 991  31111  42
 • 991  31111  45
 • 991  31111  46
 • 991  31111  47
 • 991  31111  48
 • 991  31111  49
 • 80,000 تومان
 • 991  31111  02 ،
  چهار رقم یکی
 • 991  31111  02
 • 991  31111  04
 • 991  31111  05
 • 991  31111  06
 • 991  31111  07
 • 991  31111  08
 • 991  31111  09
 • 80,000 تومان
 • 991  95  35  768 ،
  پله اول
 • 991  95  35  768
 • 991  95  35  769
 • 991  95  35  770
 • 991  95  35  771
 • 991  95  35  772
 • 991  95  35  773
 • 991  95  35  774
 • 991  95  35  776
 • 991  95  35  778
 • 991  95  35  779
 • تماس بگیرید
 • 991  54  74  472 ،
  پله اول
 • 991  54  74  472
 • 991  54  74  471
 • 991  54  74  470
 • 991  54  74  463
 • 991  54  74  462
 • 991  54  74  539
 • 991  54  74  538
 • 991  54  74  536
 • 991  54  74  503
 • 991  54  74  504
 • تماس بگیرید
 • 991  56  54  023 ،
  پله اول
 • 991  56  54  023
 • 991  56  54  026
 • 991  56  54  029
 • 991  56  54  034
 • 991  56  54  035
 • 991  56  54  037
 • 991  56  54  061
 • 991  56  54  065
 • 991  56  54  067
 • 991  56  54  069
 • 991  56  54  073
 • 991  56  54  082
 • 991  56  54  087
 • 991  56  54  089
 • 991  56  54  093
 • 991  56  54  096
 • 991  56  54  098
 • تماس بگیرید
 • 991  56  54  052 ،
  پله اول
 • 991  56  54  052
 • 991  56  54  055
 • 991  56  54  057
 • 991  56  54  059
 • 991  56  54  158
 • 991  56  54  150
 • 991  56  54  156
 • تماس بگیرید