برخی از شماره ها سلام سیم با سال ها تجربه موفق در زمینه خرید و فروش سیمکارت های دائمی و اعتباری با شماره های رند و دلخواه شما و همکاری با تمامی اپراتورهای فعال در کشور تمام سعی خود را کسب رضایت شما مشتریان گرامی کرده است . هدف ما ارائه بهترین خدمات برای شما عزیزان می باشد .

 • 991  4  333  782 ،
  سه رقم وسط
 • 991  4  333  782
 • 991  4  333  754
 • 991  4  333  753
 • 991  4  333  752
 • 991  4  333  721
 • 991  4  333  762
 • 991  4  333  781
 • 991  4  333  783
 • 991  4  333  784
 • 991  4  333  829
 • تماس بگیرید
 • 991  522  04  64 ،
  نیم پله
 • 991  522  04  64
 • 991  522  08  98
 • 991  150  86  16
 • 991  350  57  07
 • 991  150  26  06
 • 991  522  04  14
 • 991  522  08  68
 • 991  522  08  48
 • 991  350  69  19
 • 991  350  69  09
 • 991  522  04  74
 • 991  522  04  84
 • 991  149  43  13
 • 991  150  26 16
 • 991  522  09  29
 • 991  149  43  03
 • 991  150  86  06
 • 991  148  73  13
 • 991  522  04  34
 • 991  522  04  24
 • تماس بگیرید
 • 991  350  15  65 ،
  نیم پله
 • 991  350  15  65
 • 991  522  17  87
 • 991  522  07  57
 • 991  522  17  57
 • 991  350  15  75
 • 991  150  85  15
 • 991  149  32  02
 • 991  150  38  08
 • 991  524  38  18
 • 991  149  68  08
 • 991  675  73  13
 • 991  522  17  27
 • 991  522  17  67
 • 991  149  32  12
 • 991  322  36  16
 • 991  524  38  08
 • 991  149  68  18
 • تماس بگیرید
 • 991  143  51  01 ،
  نیم پله
 • 991  143  51  01
 • 991  391  17  67
 • 991  391  17  57
 • 991  391  17  47
 • 991  391  17  37
 • 991  391  16  86
 • 991  391  16  76
 • 991  391  17  07
 • 991  391  17  27
 • 991  391  16  96
 • تماس بگیرید
 • 991  122  79  19 ،
  نیم پله
 • 991  122  79  19
 • 991  122  76  16
 • 991  122  79  09
 • 991  122  75  05
 • 991  124  09  89
 • 991  124  13  93
 • 991  683  54  14
 • 991  683  54  04
 • 991  858  83  13
 • 991  858  83  03
 • 991  688  69  09
 • تماس بگیرید
 • 991  507  14  84 ،
  نیم پله
 • 991  507  14  84
 • 991  507  14  64
 • 991  507  18  08
 • 991  506 52  02
 • 991  148  91  01
 • 991  699  18  28
 • 991  505  27  17
 • 991  390  16  36
 • 991  507  14  34
 • 991  504  49  09
 • 991  507  14  54
 • 991  390  16  46
 • 991  606  15  45
 • 991  504  46  16
 • 991  505  58  18
 • تماس بگیرید
 • 991  750 94  04 ،
  نیم پله
 • 991  750 94  04
 • 991  639  79  19
 • 991  639  79 09
 • 991  750  93  13
 • 991  750  93  03
 • 991  639  88  08
 • 991  752  25  05
 • 991  752  25  15
 • 991  639  88  18
 • 991  639  87  17
 • تماس بگیرید
 • 991  252  06  96 ،
  نیم پله
 • 991  252  06  96
 • 991  350  41  01
 • 991  522  17  37
 • 991  522  04  54
 • 991  525  34  04
 • 991  427  82  02
 • 991  150  83  44
 • 991  427  82  12
 • 991  390  85  05
 • 991  390  42  02
 • 991  390  25  15
 • 991  675  78  08
 • 991  675  78  18
 • 991  390  42  12
 • 991  390  85  15
 • تماس بگیرید
 • 991  684  51  01 ،
  نیم پله
 • 991  684  51  01
 • 991  638  76  16
 • 991  638  76  06
 • 991  635  07  47
 • 991  635  07  67
 • 991  635  07  57
 • 991  635  07  97
 • 991  635  08  18
 • 991  636  43  13
 • 991  636  43  03
 • تماس بگیرید
 • 991  639  87  07 ،
  نیم پله
 • 991  639  87  07
 • 991  639  86  16
 • 991  639  83  13
 • 991  639  83  03
 • 991  750  81  01
 • 991  750  79  19
 • 991  750  79  09
 • 991  752  79  19
 • 991  750  94  14
 • 991  743  26  16
 • تماس بگیرید
 • 991  947  57  67 ،
  سه پله آخر
 • 991  947  57  67
 • 991  123  20  29
 • تماس بگیرید
 • 991  67  61  62  0 ،
  سه پله اول
 • 991  67  61  62  0
 • 991  67  61  64  9
 • 991  67  61  65  7
 • 991  67  61  68  5
 • 991  67  61  68  9
 • 991  67  61  69  0
 • 991  67  61  69  3
 • 991  67  61  69  9
 • 991  67  61  64  4
 • 991  67  61  64  8
 • 991  67  61  64  7
 • 991  67  61  69  8
 • تماس بگیرید
 • 991  78  78  840 ،
  جفت اول
 • 991  78  78  840
 • 991  78  78  841
 • 991  78  78  842
 • 991  78  78  843
 • 991  78  78  845
 • 991  78  78  846
 • 991  78  78  849
 • 991  78  78  941
 • 991  78  78  942
 • 991  78  78  850
 • 991  78  78  851
 • 991  78  78  852
 • 991  78  78  853
 • 991  78  78  854
 • 991  78  78  856
 • 991  78  78  859
 • 991  78  78  951
 • 991  78  78  952
 • تماس بگیرید
 • 991  78  78  820 ،
  جفت اول
 • 991  78  78  820
 • 991  78  78  821
 • 991  78  78  823
 • 991  78  78  824
 • 991  78  78  825
 • 991  78  78  826
 • 991  78  78  829
 • 991  78  78  923
 • 991  78  78  830
 • 991  78  78  831
 • 991  78  78  832
 • تماس بگیرید
 • 991  1  2  3  89  54 ،
  ترتیبی
 • 991  1  2  3  89  54
 • 991  1  2  3  89  56
 • 991  1  2  3  89  52
 • 991  1  2  3  89  61
 • 991  1  2  3  89  62
 • 991  1  2  3  89  58
 • 991  1  2  3  89  75
 • 991  1  2  3  89  72
 • 991  1  2  3  90  41
 • 991  1  2  3  89  51
 • 991  1  2  3  90  37
 • 991  1  2  3  90  39
 • تماس بگیرید
 • 991  12  20  3  4  5 ،
  ترتیبی ###
 • 991  12  20  3  4  5
 • 991  39  01  1  2  3
 • 991  15  08  3  4  5
 • تماس بگیرید
 • 991  44  043  29 ،
  گفتاری
 • 991  44  043  29
 • 991  44  043  31
 • 991  44  043  32
 • 991  44  043  35
 • 991  44  043  36
 • 991  44  043  37
 • 991  44 043  38
 • 991  44  043  39
 • 991  44   043  50
 • 991  44  043  51
 • 991  44  043  52
 • 991  44  043  54
 • 991  44  043  55
 • 991  44  043  56
 • 991  44  043  57
 • 991  44  043  58
 • 991  44  043  59
 • تماس بگیرید
 • 991  44  045  20 ،
  گفتاری
 • 991  44  045  20
 • 991  44  045  21
 • 991  44  045  23
 • 991  44  045  24
 • 991  44  045  26
 • 991  44  045  27
 • 991  44  045  28
 • 991  44  045  29
 • تماس بگیرید
 • 991  14  31  031 ،
  گفتاری
 • 991  14  31  031
 • 991  14  32  032
 • 991  143  39  43
 • تماس بگیرید
 • 991  6  387  587 ،
  گفتاری
 • 991  6  387  587
 • 991  6  364  264
 • 991  6  326  026
 • تماس بگیرید
 • 991  784  49  89 ،
  پله آخر
 • 991  784  49  89
 • 991  784  49  79
 • 991  784  49  69
 • 991  784  49  59
 • 991  784  49  47
 • 991  784  49  46
 • 991  784  49  45
 • 991  784  49  44
 • 991  784  49  40
 • 991  784  49  41
 • 991  784  49  42
 • 991  784  49  43
 • 991  784  49  39
 • تماس بگیرید
 • 991  677  22  58 ،
  دودویی وسط
 • 991  677  22  58
 • 991  677  22  61
 • 991  677  22  93
 • 991  677  22  89
 • 991  677  22  91
 • 991  677  22  65
 • 991  677  22  63
 • 991  677  22  81
 • 991  677  22  83
 • 991  677  22  84
 • 991  677  22  96
 • 991  677  22  64
 • 991  677  22  85
 • 991  677  22  86
 • تماس بگیرید
 • 991  953  57  40 ،
  پله وسط
 • 991  953  57  40
 • 991  953  57  41
 • 991  953  57  42
 • 991  953  57  43
 • 991  953  57  44
 • تماس بگیرید
 • 991  14  33  991 ،
  کدینگ
 • 991  14  33  991
 • 991  78  44  991
 • 991  78  27  991
 • تماس بگیرید
 • 991  44  02  991 ،
  کدینگ
 • 991  44  02  991
 • 991  44  05  991
 • 991  44  07  991
 • تماس بگیرید
 • 991  16  68  913 ،
  کدینگ
 • 991  16  68  913
 • 991  16  68  912
 • 991  16  68  911
 • 991  16  68  910
 • 991  16  68  905
 • 991  16  68  902
 • 991  16  68  918
 • 991  16  68  917
 • 991  16  68  916
 • 991  16  68  915
 • 991  16  68  914
 • 991  16  68  938
 • 991  16  68  937
 • 991  16  68  936
 • 991  16  68  935
 • 991  16  68  933
 • تماس بگیرید
 • 991  80  17  938 ،
  کدینگ
 • 991  80  17  938
 • 991  80  17  905
 • 991  80  17  922
 • 991  80  17  921
 • 991  80  17  920
 • 991  80  17  930
 • 991  80  17  931
 • 991  80  17  933
 • 991  80  17  935
 • 991  80  17  936
 • 991  80  17  937
 • تماس بگیرید
 • 991  30  20  611 ،
  دهدهی اول ###
 • 991  30  20  611
 • 991  30  20  588
 • 991  30  20  577
 • 991  30  20  688
 • 991  30  20  599
 • 991  30  20  677
 • 991  30  20  622
 • 991  30  20  633
 • 991  30  20  899
 • 991  30  20  799
 • 991  30  20  788
 • تماس بگیرید
 • 991  891  00  93 ،
  قرینه
 • 991  891  00  93
 • 991  891  00  94
 • 991  891  00  95
 • 991  891  00  96
 • 991  891  00  97
 • 991  891  00  98
 • 33,000 تومان
 • 991  89  100  82 ،
  دوصفر وسط ترتیبی
 • 991  89  100  82
 • 991  89  100  83
 • 991  89  100  84
 • 991  89  100  85
 • 991  89  100  86
 • 991  89  100  87
 • 29,000 تومان
 • 991  891  00  15 ،
  .
 • 991  891  00  15
 • 991  891  00  16
 • 991  891  00  17
 • 991  891  00  18
 • 991  891  00  19
 • 991  891  00  23
 • 991  891  00  24
 • 991  891  00  25
 • 991  891  00  26
 • 991  891  00  27
 • 25,000 تومان
 • 991  31111  75 ،
  چهار رقم یکی
 • 991  31111  75
 • 991  31111  76
 • 991  31111  78
 • 991  31111  79
 • 991  31111  82
 • 991  31111  84
 • 991  31111  87
 • 991  31111  89
 • 80,000 تومان
 • 991  31111  62 ،
  چهار رقم یکی ###
 • 991  31111  62
 • 991  31111  64
 • 991  31111  65
 • 991  31111  72
 • 991  31111  74
 • 80,000 تومان
 • 991  31111  29 ،
  چهار رقم یکی ###
 • 991  31111  29
 • 991  31111  52
 • 991  31111  54
 • 991  31111  56
 • 991  31111  57
 • 991  31111  58
 • 991  31111  59
 • 80,000 تومان
 • 991  31111  42 ،
  چهار رقم یکی
 • 991  31111  42
 • 991  31111  45
 • 991  31111  46
 • 991  31111  47
 • 991  31111  48
 • 991  31111  49
 • 80,000 تومان
 • 991  95  35  768 ،
  پله اول
 • 991  95  35  768
 • 991  95  35  769
 • 991  95  35  770
 • 991  95  35  771
 • 991  95  35  772
 • 991  95  35  773
 • 991  95  35  774
 • 991  95  35  776
 • 991  95  35  778
 • 991  95  35  779
 • تماس بگیرید
 • 991  54  74  472 ،
  پله اول
 • 991  54  74  472
 • 991  54  74  471
 • 991  54  74  470
 • 991  54  74  463
 • 991  54  74  462
 • 991  54  74  539
 • 991  54  74  538
 • 991  54  74  536
 • 991  54  74  503
 • 991  54  74  504
 • تماس بگیرید
 • 991  10  70  951 ،
  .
 • 991  10  70  951
 • 991  10  70  952
 • 991  10  70  953
 • 991  10  70  954
 • تماس بگیرید
 • 991  60  160  34 ،
  .
 • 991  60  160  34
 • 991  60  160  33
 • 991  60  160  32
 • 991  60  160  31
 • 991  60  160  26
 • 991  60  160  21
 • 991  60  160  27
 • 991  60  160  28
 • 991  60  160  29
 • 991  60  160  23
 • 991  60  160  24
 • 991  60  160  25
 • تماس بگیرید
 • 991  30  20  691 ،
  .
 • 991  30  20  691
 • 991  30  20  391
 • 991  30  20  591
 • تماس بگیرید
 • 991  890  99  78 ،
  پله وسط
 • 991  890  99  78
 • 991  890  99  81
 • 991  890  99  82
 • 991  890  99  83
 • 991  890  99  85
 • 991  890  99  84
 • 991  890  99  86
 • 991  890  99  87
 • 991  890  99  75
 • 991  890  99  76
 • تماس بگیرید
 • 991  95  35  931 ،
  .
 • 991  95  35  931
 • 991  95  35  899
 • 991  95  35  897
 • 991  95  35  896
 • 991  95  35  894
 • 991  95  35  893
 • 991  95  35  892
 • 991  95  35  891
 • 991  95  35  890
 • 991  95  35  889
 • 991  95  35  887
 • 991  95  35  886
 • 991  95  35  884
 • 991  95  35  883
 • 991  95  35  882
 • 991  95  35  881
 • 991  95  35  880
 • تماس بگیرید
 • 991  95  35  900 ،
  .هزاری آخر (پله اول)
 • 991  95  35  900
 • تماس بگیرید
 • 991  95  35  895 ،
  .
 • 991  95  35  895
 • 991  95  35  875
 • 991  95  35  865
 • 991  95  35  845
 • تماس بگیرید
 • 991  953  58  56 ،
  ###
 • 991  953  58  56
 • 991  953  58  55
 • 991  953  58  54
 • 991  953  58  53
 • 991  953  58  52
 • 991  953  58  51
 • 991  953  58  50
 • تماس بگیرید
 • 991  953  58  98 ،
  .
 • 991  953  58  98
 • 991  953  58  78
 • 991  953  58  68
 • 991  953  58  48
 • 991  953  58  38
 • 991  953  58  28
 • تماس بگیرید
 • 991  95  35  830 ،
  .
 • 991  95  35  830
 • 991  95  35  836
 • 991  95  35  837
 • 991  95  35  839
 • تماس بگیرید
 • 991  95  35  849 ،
  .
 • 991  95  35  849
 • 991  95  35  847
 • 991  95  35  846
 • 991  95  35  844
 • 991  95  35  843
 • 991  95  35  842
 • 991  95  35  841
 • 991  95  35  840
 • 991  95  35  829
 • 991  95  35  827
 • تماس بگیرید
 • 991  891  00  42 ،
  .
 • 991  891  00  42
 • 991  891  00  43
 • 991  891  00  45
 • 991  891  00  46
 • 991  891  00  47
 • 991  891  00  48
 • 991  891  00  52
 • 991  891  00  53
 • 991  891  00  54
 • 991  891  00  56
 • 991  891  00  57
 • 991  891  00  58
 • تماس بگیرید
 • 991  891  00  62 ،
  .
 • 991  891  00  62
 • 991  891  00  63
 • 991  891  00  64
 • 991  891  00  65
 • 991  891  00  67
 • 991  891  00  68
 • 991  891  00  72
 • 991  891  00  73
 • 991  891  00  74
 • 991  891  00  75
 • 991  891  00  76
 • 991  891  00  78
 • تماس بگیرید
 • 991  3 2 1  26  60 ،
  .
 • 991  3 2 1  26  60
 • 991  3 2 1  26  15
 • 991  3 2 1  26  63
 • 991  3 2 1  26  64
 • 991  3 2 1  26  65
 • 991  3 2 1  26  67
 • 991  3 2 1  26  70
 • 991  3 2 1  26  71
 • 991  3 2 1  26  72
 • 991  3 2 1  26  02
 • 991  3 2 1  26  03
 • 991  3 2 1  26  10
 • 991  3 2 1  25  68
 • 991  3 2 1  25  69
 • 991  3 2 1  25  70
 • 991  3 2 1  25  71
 • تماس بگیرید
 • 991  3 2 1  26  49 ،
  ###
 • 991  3 2 1  26  49
 • 991  3 2 1  26  50
 • 991  3 2 1  26  51
 • 991  3 2 1  26  52
 • 991  3 2 1  26  19
 • 991  3 2 1  26  57
 • 991  3 2 1  26  53
 • تماس بگیرید
 • 991  56  54  108 ،
  .
 • 991  56  54  108
 • 991  56  54  109
 • 991  56  54  136
 • 991  56  54  113
 • 991  56  54  132
 • 991  56  54  128
 • 991  56  54  126
 • 991  56  54  123
 • 991  56  54  120
 • 991  56  54  119
 • 991  56  54  116
 • 991  56  54  115
 • 991  56  54  139
 • 991  56  54  112
 • 991  56  54  110
 • تماس بگیرید
 • 991  56  54  175 ،
  .
 • 991  56  54  175
 • 991  56  54  176
 • 991  56  54  177
 • 991  56  54  180
 • 991  56  54  184
 • 991  56  54  185
 • 991  56  54  186
 • 991  56  54  188
 • 991  56  54  189
 • 991  56  54  190
 • 991  56  54  199
 • 991  56  54  198
 • 991  56  54  197
 • 991  56  54  196
 • تماس بگیرید
 • 991  56  54  195 ،
  .
 • 991  56  54  195
 • 991  56  54  194
 • 991  56  54  162
 • 991  56  54  163
 • 991  56  54  165
 • 991  56  54  168
 • 991  56  54  169
 • 991  56  54  102
 • 991  56  54  103
 • 991  56  54  107
 • تماس بگیرید
 • 991  3 2 1  39  17 ،
  .
 • 991  3 2 1  39  17
 • 991  3 2 1  38  75
 • 991  3 2 1  38  74
 • 991  3 2 1  38  73
 • 991  3 2 1  38  72
 • 991  3 2 1  38  71
 • 991  3 2 1  38  70
 • 991  3 2 1  38  69
 • 991  3 2 1  38  67
 • 991  3 2 1  39  22
 • 991  3 2 1  39  20
 • 991  3 2 1  39  18
 • 991  3 2 1  39  23
 • 991  3 2 1  39  24
 • 991  3 2 1  39  25
 • 991  3 2 1  39  26
 • تماس بگیرید
 • 991  30  330  61 ،
  .
 • 991  30  330  61
 • 991  30  330  62
 • 991  30  330  64
 • 991  30  330  65
 • 991  30  330  67
 • 991  30  330  68
 • 991  30  330  69
 • تماس بگیرید
 • 991  522  08  78 ،
  .
 • 991  522  08  78
 • 991  522  05  15
 • 991  150  36  06
 • 991  350  43  03
 • 991  150  34  14
 • 991  150  36  16
 • 991  350  43  13
 • 991  150  37  07
 • 991  150  37  17
 • 991  322  48  18
 • 991  571  25  05
 • 991  522  08  58
 • تماس بگیرید
 • 991  78  78  860 ،
  .
 • 991  78  78  860
 • 991  78  78  861
 • 991  78  78  862
 • 991  78  78  863
 • 991  78  78  864
 • 991  78  78  865
 • 991  78  78  869
 • 991  78  78  890
 • 991  78  78  891
 • 991  78  78  892
 • 991  78  78  893
 • 991  78  78  894
 • 991  78  78  895
 • 991  78  78  896
 • 991  78  78  902
 • 991  78  78  903
 • تماس بگیرید
 • 991  31111  92 ،
  .
 • 991  31111  92
 • 991  31111  94
 • 991  31111  95
 • 991  31111  96
 • 991  31111  97
 • 991  31111  98
 • تماس بگیرید
 • 991  31111  02 ،
  .
 • 991  31111  02
 • 991  31111  04
 • 991  31111  05
 • 991  31111  06
 • 991  31111  07
 • 991  31111  08
 • 991  31111  09
 • تماس بگیرید