برخی از شماره ها سلام سیم با سال ها تجربه موفق در زمینه خرید و فروش سیمکارت های دائمی و اعتباری با شماره های رند و دلخواه شما و همکاری با تمامی اپراتورهای فعال در کشور تمام سعی خود را کسب رضایت شما مشتریان گرامی کرده است . هدف ما ارائه بهترین خدمات برای شما عزیزان می باشد .

 • 991  891  00  42 ،
  ##
 • 991  891  00  42
 • 991  891  00  43
 • 991  891  00  45
 • 991  891  00  46
 • 991  891  00  47
 • 991  891  00  48
 • 991  891  00  52
 • 991  891  00  53
 • 991  891  00  54
 • 991  891  00  56
 • 991  891  00  57
 • 991  891  00  58
 • تماس بگیرید
 • 991  3 2 1  26  49 ،
  ,##
 • 991  3 2 1  26  49
 • 991  3 2 1  26  50
 • 991  3 2 1  26  51
 • 991  3 2 1  26  52
 • 991  3 2 1  26  19
 • 991  3 2 1  26  57
 • 991  3 2 1  26  53
 • تماس بگیرید
 • 991  456  00  48 ،
 • 991  456  00  48
 • 991  456  00  50
 • 991  456  00  51
 • 991  456  00  52
 • 991  456  00  53
 • 991  456  00  54
 • 991  456  00  56
 • 991  456  00  57
 • 991  456  00  59
 • 991  456  00  63
 • 991  456  00  69
 • 991  456  00  71
 • تماس بگیرید
 • 991  311  11  02 ،
 • 991  311  11  02
 • 991  311  11  04
 • 991  311  11  05
 • 991  311  11  06
 • 991  311  11  07
 • 991  311  11  08
 • 991  311  11  09
 • تماس بگیرید
 • 991  311  11  92 ،
 • 991  311  11  92
 • 991  311  11  94
 • 991  311  11  95
 • 991  311  11  96
 • 991  311  11  97
 • 991  311  11  98
 • تماس بگیرید
 • 991  500  25  35 ،
  هزاری اول (پله آخر)
 • 991  500  25  35
 • 991  500  25  29
 • 991  500  25  27
 • 991  500  24  74
 • 991  500  24  29
 • 991  500  24  26
 • 991  500  24  22
 • 991  500  24  20
 • 991  500  23  83
 • 991  500  23  73
 • 991  500  23  63
 • 991  500  26  46
 • 991  500  26  21
 • 991  500  24  54
 • تماس بگیرید
 • 991  311  10  90 ،
  دهدهی آخر (سه رقم یکی)
 • 991  311  10  90
 • 991  311  10  60
 • 991  311  10  80
 • تماس بگیرید
 • 991  500  23  30 ،
 • 991  500  23  30
 • 991  500  24  70
 • 991  500  24  50
 • 991  500  24  40
 • 991  500  23  80
 • 991  500  24  60
 • 991  500  25  30
 • تماس بگیرید
 • 991  962  62  10 ،
  ##
 • 991  962  62  10
 • 991  962  62  20
 • 991  962  62  50
 • 991  962  62  30
 • 991  962  62  40
 • تماس بگیرید
 • 991  962  62  52 ،
  رند
 • 991  962  62  52
 • 991  962  62  42
 • 991  962  62  32
 • 991  962  62  12
 • تماس بگیرید
 • 991  60  160  23 ،
  ،
 • 991  60  160  23
 • 991  60  160  24
 • 991  60  160  25
 • تماس بگیرید
 • 991  100  82  39 ،
  ,
 • 991  100  82  39
 • 991  100  82  17
 • 991  100  82  31
 • 991  100  82  37
 • 991  100  82  43
 • 991  100  82  14
 • تماس بگیرید