برخی از شماره ها سلام سیم با سال ها تجربه موفق در زمینه خرید و فروش سیمکارت های دائمی و اعتباری با شماره های رند و دلخواه شما و همکاری با تمامی اپراتورهای فعال در کشور تمام سعی خود را کسب رضایت شما مشتریان گرامی کرده است . هدف ما ارائه بهترین خدمات برای شما عزیزان می باشد .

 • 993 691 4 791 ،
 • 993 691 4 791
 • 993 691 2 291
 • 993 691 3 491
 • 993 691 3 591
 • تماس بگیرید
 • 993 734 93 10 ،
 • 993 734 93 10
 • 993 734 93 20
 • 993 734 93 30
 • 993 734 93 40
 • تماس بگیرید
 • 993 653 08 01 ،
 • 993 653 08 01
 • 993 653 08 02
 • 993 653 08 03
 • 993 653 08 04
 • 993 653 08 05
 • 993 653 08 06
 • تماس بگیرید
 • 993 823 30 39 ،
 • 993 823 30 39
 • 993 823 30 38
 • 993 823 30 37
 • 993 823 30 36
 • 993 823 30 35
 • 993 823 30 34
 • 993 823 30 33
 • 993 823 30 32
 • تماس بگیرید
 • 993 784 0 734 ،
 • 993 784 0 734
 • 993 784 0 764
 • 993 784 0 780
 • 993 784 0 724
 • 993 784 0 744
 • 993 784 0 774
 • 993 784 0 754
 • 993 784 0 789
 • 993 784 0 788
 • 993 784 0 787
 • 993 784 0 786
 • 993 784 0 782
 • 993 784 0 781
 • تماس بگیرید
 • 993 823 0 813 ،
 • 993 823 0 813
 • 993 823 0 825
 • 993 823 0 826
 • 993 823 0 827
 • 993 823 0 828
 • 993 823 0 829
 • تماس بگیرید
 • 993 942 96 36 ،
 • 993 942 96 36
 • 993 942 96 46
 • 993 942 96 56
 • 993 942 96 76
 • 993 942 96 86
 • 993 942 97 27
 • تماس بگیرید
 • 993 975 73 70 ،
 • 993 975 73 70
 • 993 975 73 75
 • 993 975 73 76
 • 993 975 73 77
 • 993 975 73 78
 • 993 975 73 79
 • 993 975 85 15
 • تماس بگیرید
 • 993 654 26 86 ،
 • 993 654 26 86
 • 993 654 26 76
 • 935 654 26 56
 • 993 654 26 46
 • 993 654 26 36
 • 993 654 26 29
 • 993 654 26 28
 • 993 654 26 24
 • 993 654 26 23
 • 993 654 26 22
 • 993 654 26 21
 • 993 654  26 20
 • 993 654 26 16
 • 993 654 26 06
 • 993 654 25 95
 • 993 654 25 85
 • تماس بگیرید
 • 993 653 07 57 ،
 • 993 653 07 57
 • 993 653 07 67
 • 993 653 07 87
 • 993 653 07 97
 • 993 653 08 18
 • 993 653 08 28
 • 993 653 08 38
 • 993 653 08 48
 • 993 653 08 58
 • تماس بگیرید
 • 993 653 30 32 ،
 • 993 653 30 32
 • 993 653 30 33
 • 993 653 30 34
 • 993 723 17 11
 • 993 723 17 13
 • 993 723 17 15
 • 993 723 16 11
 • 993 723 16 13
 • 993 653 30 35
 • 993 653 30 36
 • 993 653 30 37
 • 993 653 42 72
 • 993 653 42 62
 • تماس بگیرید
 • 993 851 52 72 ،
 • 993 851 52 72
 • 993 964 83 03
 • 993 964 83 23
 • 993 851 52 42
 • 993 851 52 62
 • 993 851 52 32
 • 993 851 52 82
 • 993 851 43 73
 • 993 964 71 73
 • تماس بگیرید
 • 993 861 45 40 ،
 • 993 861 45 40
 • 993 861 45 41
 • 993 861 45 42
 • 993 861 45 43
 • 993 861 45 47
 • 993 861 45 48
 • 993 861 45 49
 • تماس بگیرید
 • 993 608 98 95 ،
 • 993 608 98 95
 • 993 608 98 94
 • 993 608 98 92
 • 993 608 98 91
 • 993 608 98 93
 • 993 608 98 90
 • 993 608 98 96
 • تماس بگیرید
 • 993 861 54 14 ،
 • 993 861 54 14
 • 993 861 54 24
 • 993 861 45 05
 • 993 861 45 15
 • 993 861 45 25
 • 993 861 45 35
 • تماس بگیرید
 • 993 804 16 06 ،
 • 993 804 16 06
 • 993 804 16 26
 • 993 804 16 36
 • 993 804 16 56
 • 993 804 16 46
 • 993 810 69 19
 • تماس بگیرید
 • 993 948 22 52 ،
 • 993 948 22 52
 • 993 948 22 62
 • 993 948 22 72
 • 993 948 22 82
 • 993 948 22 92
 • تماس بگیرید
 • 993 948 23 43 ،
 • 993 948 23 43
 • 993 948 23 53
 • 993 948 23 63
 • 993 948 23 73
 • 993 948 23 83
 • تماس بگیرید
 • 993 691 46 49 ،
 • 993 691 46 49
 • 993 691 46 48
 • 993 691 45 85
 • 993 691 46 26
 • 993 691 45 95
 • 993 691 46 36
 • 993 691 46 44
 • 993 691 46 43
 • 993 691 46 42
 • 993 691 46 41
 • 993 691 46 40
 • تماس بگیرید
 • 993 791 39 29 ،
 • 993 791 39 29
 • 993 791 39 31
 • 993 791 39 34
 • 993 791 39 49
 • 993 791 39 59
 • 993 791 39 69
 • 993 791 39 79
 • 993 791 39 89
 • تماس بگیرید
 • 993 791 62 42 ،
 • 993 791 62 42
 • 993 791 63 23
 • 993 791 63 43
 • 993 791 63 53
 • 993 791 63 60
 • 993 791 63 61
 • 993 791 63 65
 • 993 791 63 66
 • 993 791 63 67
 • 993 791 63 68
 • 993 791 63 69
 • 993 791 63 73
 • 993 791 74 70
 • 993 791 74 71
 • 993 791 74 72
 • تماس بگیرید
 • 993 609 1 601 ،
 • 993 609 1 601
 • 993 609 1 602
 • 993 609 1 603
 • 993 609 1 604
 • 993 609 1 605
 • 993 609 1 606
 • 993 609 1 607
 • 993 609 1 608
 • 993 609 1 610
 • 993 609 1 611
 • 993 609 1 612
 • 993 609 1 613
 • 993 609 1 614
 • 993 609 1 618
 • 993 609 1 619
 • 993 609 1 629
 • تماس بگیرید
 • 993 875 09 01 ،
 • 993 875 09 01
 • 993 875 09 02
 • 993 875 09 03
 • 993 875 09 04
 • 993 875 09 05
 • 993 875 09 06
 • 993 875 09 07
 • تماس بگیرید
 • 993 87 55 88 0 ،
 • 993 87 55 88 0
 • 993 87 55 88 1
 • 993 87 55 88 2
 • 993 87 55 88 3
 • 993 87 55 88 4
 • 993 87 55 88 6
 • 993 87 55 88 9
 • تماس بگیرید
 • 993 791 0 161 ،
 • 993 791 0 161
 • 993 791 2 731
 • 993 791 1 491
 • 993 7 911 311
 • تماس بگیرید
 • 993 791 26 23 ،
 • 993 791 26 23
 • 993 791 26 24
 • 993 791 26 28
 • 993 791 26 29
 • 993 791 26 36
 • 993 791 26 46
 • 993 791 26 56
 • 993 791 26 76
 • 993 791 26 86
 • 993 791 26 96
 • تماس بگیرید
 • 993 791 13 10 ،
 • 993 791 13 10
 • 993 791 13 15
 • 993 791 13 16
 • 993 791 13 17
 • 993 791 13 18
 • 993 791 13 19
 • تماس بگیرید
 • 993 791 13 10 ،
 • 993 791 13 10
 • 993 791 13 15
 • 993 791 13 16
 • 993 791 13 17
 • 993 791 13 18
 • 993 791 13 19
 • تماس بگیرید
 • 993 791 13 10 ،
 • 993 791 13 10
 • 993 791 13 15
 • 993 791 13 16
 • 993 791 13 17
 • 993 791 13 18
 • 993 791 13 19
 • تماس بگیرید
 • 993 791 13 23 ،
 • 993 791 13 23
 • 993 791 26 20
 • 993 791 26 21
 • 993 791 26 22
 • 993 791 27 20
 • 993 791 27 21
 • 993 791 27 22
 • 993 791 27 23
 • 993 791 27 24
 • 993 791 27 25
 • 993 791 27 29
 • تماس بگیرید
 • 993 791 26 23 ،
 • 993 791 26 23
 • 993 791 26 24
 • 993 791 26 28
 • 993 791 26 29
 • 993 791 26 36
 • 993 791 26 46
 • 993 791 26 56
 • 993 791 26 76
 • 993 791 26 86
 • 993 791 26 96
 • تماس بگیرید